Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Svi
Ima 354 izraza u Rečniku.
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8
Izraz Definicija
Gnomi ili pigmeji
Gnomi ili pigmeji- Neporočni Elementali koji započinju svoju evoluciju u mineralnom carstvu i rade sa zemljom. Muškarci imaju duge brade i žene okruglasto telo. Tradicije govore da je kraljevstvo gnoma na severu.

 


 
Gnostički pokret
Samael Aun Weor-otac gnostičke antropologije Gnostički pokret je pokret sinteza Nove ere Vodolije, Škola za Regeneraciju, zato što predaje Tri faktora Revolucije Svesti. To je vehikl posredstvom kog se šire Gnostičke ideje. Otpočeo je javno 1950. u Meksiku. Gnostički pokret je snažno kulturni, duhovni i ezoterički. Nije sektaška grupa. To je voz u pokretu u kom se neki penju , a drugi silaze. Spiritualni vođa je Isus Hristos. Centralno sedište se nalazi u Šambali (Shamballa).

 


 
Gnoza
Gnoza – Grčka reč koja znači Spoznaja. To je integrisani Hristički i Budistički ezoterizam. Gnoza je Prosvetljena Spoznaja Božanskih Misterija, rezervisana jednoj eliti. Prirodni je funkcionalizam Svesti. Sjajno učenje za harmonično razvijanje ljudskog bića. Gnoza ima didaktičke i dijalekktičke temelje radi Buđenja Svesti. Gnozin domen izučavanja je baš čovek i omogućava pretvaranje običnog čoveka u Višeg čoveka. Janusova nauka, Nauka inicijatičke Spoznaje, Enoichion-ova nauka ili ultravidovitog i varijacije ovog imena su one koje postoje u svakom jeziku kao  Jana, Jan, Yana, Ghana, Kan, Dzan, Jain, Thoan, Chohan itd. Protognoza (je nauka u dinamičnom stanju, akcija, impuls, itd.), Pregnoza (nešto što je i nije Gnoza), Autognoza (svojstvena gnostička spoznaja, sebe samog, samospoznaja ).
 

 
Gob
Gob-Ime ličnog Genija Gnoma ili elementala zemlje, vrlo specijalno božanstvo, poznato u Visokoj Magiji, po postavkama Avatara ove Ere Vodolije. Njegovo Kraljevstvo se nalazi na severu zemlje.
 

 
Golub
Golub U Indiji Golub predstavlja Dušu, a u antičkoj Kini je bio simbol bračne vernosti i dugog života.

U hrišćanstvu je simbol Svetog Duha, Trećeg logosa.

 

 

 


 
Gral

Gral Sveti Gral je Hermesova posuda, Solomonov Pehar, skupocena urna svih hramova misterija.

Sveti Gral naglašeno alegoriše žensko Joni (Yoni), ženski polni organ.

U ovom svetom peharu nalazi se nektar besmrtnosti, Soma mističnih, najuzvišeniji napitak Svetih Bogova.

 


 
Guna
Guna (Skr.)- karakteristka kosmičke materije. Ima tri aspekta: Rayas, Tamas, Sattvas.
Napomena: Kosmička materija je sastavni deo svega što postoji, rođenog od Prakriti- jednog od pet aspekata Božanske Majke.
Pre nego što se život izdvojio iz Ain Sopha , Apstraktnog Apsolutnog Prostora, tri GUNE su bile u savršenoj ravnoteži. Ali kada život napušta Ain Soph i upada u materiju, Gune izlaze iz ravnoteže.  Neuravnoteženost Guna nastaje zbog nesavršenosti Primordijalnih Atoma, Božanskih ili Virginalnih (čistih) Monada koje se nalaze u nedrima Večitog Kosmičkog Zajedničkog Oca. U slučaju da ove monade ne bi želele da nešto budu, neuravnoteženje ovih 3 Guna ne bi bilo moguće. Neuravnoteženost je veća ako je udaljenost od Ain Sopha veća.
Sattva- Guna Satva predstavlja ravnotežu, harmoniju, lepotu, autentičnu sreću.
Rayas- Guna Rajas jeste akcija Bića, pretvara se u akciju protivnu interesu Bića, kao životinjska strast, itd.
Tamas- Guna Tamas predstavlja ne- akciju, pretvoriće se u inerciju. Originacija lenjosti, nevoljnosti, itd.
 

 
Guru
 Guru (Gu=Mrak, Ru=Svetlost, Scr.) – Majstor koji vodi učenika od mraka ka svetlosti. Duhovni Vodič (Unutrašnji). Svaki istinski Guru izjašnjava se protiv fornikaciji i adulteracije; svaki istinski Guru žrtvuje se radi čovečanstva. Guru koji ne uči svoje učenike da fabrikuju solarna egzistencijalna tela Bića nije sposoban za spoznaju. Guru koji ne vodi svoje učenike na put disolucije Ego-a, nalazi se na stranputici, crni je mag. Rad istinskog Gurua sastoji se u tome da ljudskom biću uspostavi vezu sa višim delovima BIĆA. Kada Guru obavi ovaj posao, on se povlači, nema više nikakva posla sa učenikom. Onda učenik treba da nauči da bude u zavisnosti od saznanja koje prima od strane različitih delova sopstvenog Bića.
 

 
Hadit
 Hadit- Ime sa kojim su Egipćani definisali Trećeg Logosa, sakralnog Svetog Duha. Ponekad se Hadit manifestuje u ženskom obliku, onda je Krilata Zmija, Boginja Verbuma, a u drugim slučajevima se pojavljuje pod muškim aspektom i u ovom slučaju je muž i savršen komplemanat za NUT (Božansku Majku).
 
 
 

 
Hamsa
Hamsa-labud(Hámsa ili Hansa) Sakralni Labud iz Orijenta, koji oličava isto kao i besmrtni Ibis Egipćana ili Beli Golub hrišćana, Svetog Duha. Red je da spomenemo da je Parsifal, u Vagnerovoj drami, ranio čudesnu labudicu- Trećeg Logosa.
 
 

 
Haos ili primitivni Haos

(Chaos, Gr.) - Velika dubina. Stanje u kom je sve u fluidnom stanju i Univerzalni Duh se nalizio u beskonačnom prostoru kao jedina egzistencija. Univerzalna Sperma u kojoj se nalazila šema Kosmosa, čoveka i Sunaca. To je Iliaster, Magnus-Limbus.


 
Haos, dve vrste

Makrokosmos koji je Haos Kreacije (Postanja) i Mikrokosmos koji se nalazi u seksualnim organima.


 
Hapi
(Hápi)- Jedan od četvorice Horusovih (Aurus) sinova koji pomaže i čuva Osirisa, a ekstenzijom pokojnika i njegove unutrice (viscere). Posuda "canop" (kanop) čiji je poklopac imao oblik majmunove glave, bio je u relaciji sa Hapi; ovaj sakralni sud sadržavao je pluća onog koji je napustio trodimenzijski svet.

 

 


 
Hathor
Hathor(Hatór) Boginja čije ime znači «Horus-ova Kuća», jer je ona majka ovog Božanstva. U najarhajčnijem aspektu predstavlja sakralnu kravu sa nebom u svom trbuhu. U ovom izgledu, kreator je univerzuma, iako se smatra da je Boginja Ljubavi, igre i muzike. Najpopularniji način njezinog predstavljanja je u obliku graciozne žene sa kravljim rogovima i ušima ili žensko telo sa kravljom glavom, između čijih rogova je, u obliku lire, postavljen solarni diskos. Zahvaljujući njenoj popularnosti i njenim osobinama, bile su asimilisane većina Boginja Majke Egipta, stižući čak da se poklapaju sa samom ISIS. (Vidi Apis.)
 

 
Hécate
(Hekate) Boginja Klasične Grčke povezana sa svetom senki i koja se smatra da rukovodi magijom i vračarstvom. Govori se da se prikazuje magovima sa bakljom u ruci ili u obliku raznih životinja. Gnosticizam je asimiliše jednoj od pet dupliranja Boga-Majke svakog ljudskog bića: Blagoslovena Majka Smrt. (Vidi Proserpina.)
 
 

 
Heliópolis
Grad u Egiptu u najjužnijem delu delte. Odigrao je političku  i pogotovo religijsku ulogu, vrlo važnu, počevši sa V dinastijom. Ovo je dugovalo uticaju, pogotovo, Boga Ra, oličenja Sunca, kome je bio namenjen čuveni Hram. Po Gnostičkim hermetičkim tradicijama, simboliše grad Autorealizovanih (Samodovršenih) Bića.
 
 

 
Hercolubus
Herkolubus- Gigantska planeta koja je navedena u Bibliji pod imenom „Pelen" . Poznata je još pod imenom Crvena planeta. Naučnici je nazivaju Barnard I. Ova je mnogo veća od Jupitera. Kada se bude maksimalno približila Zemljinoj putanji izmeniće se položaj Zemljine ose. Polovi će se naći na Ekvatoru i Ekvator će prolaziti kroz polove.

 


 
Hermes
Hermes/MerkurSin je Zevsa i Maje. Bog je hazarda i bogatstva i vesnik je Bogova u grčkoj mitologiji. Zaštitnik je trgovaca, čuvar puteva i zaštitnik putnika. Mitologija priča da je ubacio štap između dve zmije koje su se borile; ove su se uvile oko štapa stvorivši tako Kaduceus, glavno obeležje ovog Boga. Rimljani su ga identifikovali sa Merkurom, a Egipćani sa Tho-omt.
 
 

 
Hermes Trismegistus
Hermes TrismegistusDoslovno «Hermes tri puta veliki». Ime velikog egipatskog Autorealizovanog Majstora, povezanog sa kultom Boga Thota. Ovako je bio poznat kao Hermes Trismegistus, tri puta veliki Bog Ibis Thot. Bio je prethodnik svih nauka i autor dela od izvanredne ezoteričke vrednosti, poznatog kao Hermetičke Knjige (među njima je i Smaragdna Tablica). Veza sa Alhemijom je značajna, jer su njegovi tekstovi inspirisali mnoge srednjovekovne alhemičare; isto tako lik za koji se vezuje (Ibis) vidljivo je predstavljanje Merkura Tajne Filozofije. Kao posledica ovog, devotanu se naglašeno kazuje: nikada ne treba da prosipaš iz «Hermesove Posude»!
 
 

 
Hermesova posuda
Hermetička posuda– Sveta regeneratorska (preporodilačka) posuda, Graal. Predstavlja žensko Yoni (joni). Kteis (cteis) – Seksualni ženski organ.
 
 

 
Heru-Pa-Khrat
(Herú-Pa-Khrat) Oblik pod kojim se obično pojavljuje u egipatskim tekstovima «Horus (Aurus) dete», sin Osirisa i Isis. Isto tako je poznat pod grčkim imenom Harpócrates. Gnostičke studije ga poistovećuju sa Božanskom vatrom inkarniranom u intimnom Horusu. (Vidi Horus )
 

 
Hod
Sefirot Hod (Sefirot Hod) Region Svetlosti ili Astralna Svetlost. Astralni svet, astralno telo. Astral je guverniran od meseca, zbog toga je izlazak u astral uspešniji kada je mesec u porastu, a malo teži kada je mesec u opadanju. Astralni svet jeste, stvarno, svet praktične magije. Autentično i legitimno astralno telo je Solarni (sunčev) astral. Njegov je regent Arhanđel Rafael.

U Alhemiji je poznat kao region unutrašnjeg Magisteriuma (Majstorsko Delo). Uveličaj sliku


 
Horus
(Áurus) Egipatsko Božanstvo, čije je emblem bio soko (jedan od prvih totema u Egiptu). Prvo, kao ptica visokog leta, predstavlja Boga Neba i bio je taj koji vlada nad Suncem, Mesecom i firmamentom. Potom je povezan sa kultom Isis i Osiris; priča se o njemu da se rodio od oba ova Boga bez potrebe seksualnog čina. Horus (Aurus)Od tog momenta, kao «Horus dete», poprima ljudski lik mladića sa kažiprstom na usnama i sa repom na jednoj strani svoje glave, karakteristika princa. Iako je ovaj Bog identifikovan kao večiti neprijatelj Setha, sa kojim se strašno bori, kako bi osvetio smrt svoga oca Osirisa, u stvarnosti Horus poseduje puno formi i manifestacija. (Vidi Osiris: Legenda. )
 
 

 
Hristificirani
Stari simbol za Hristosa Hristificirani – Inicijati koji su inkarnirali Moć Drugog Logosa, Hristosa. Kod Kineza je Fu-Hi; kod Meksikanaca, u antikvitetu, Hristos je bio Kecalkuatl (Quetzalcoatl); kod Japanaca, Amida; za Severnjake, Odin, Wotan i Beleno. Krishna u milenijumskoj Indiji; kod Grka je bio Zevs i kod Rimljana Jupiter i Apolo, Moise, Pitagora, Isus Hristos, Zoroastru, Koa Feng, Mohamed, Pavle iz Tarsa, Dante Aligheri, Helena Petrovna Blavatsky. U starom faraonskom Egiptu jeste Osiris, itd.
Slova P (simbol za Piros, na grčkom: vatra) i X (simbol krsta) stvaraju Hijeroglif koji simboliše proizvodnju Sakralne Vatre.
 
 

 
Hristos ili Chrestos (Gr.)
Chrestos je bio gnostički primitivni oblik Hristosa i koristili su Eschil, Herodot i drugi. Reč „Ichtus ili Ichtys” znači na grčkom riba i koristila se često odnoseći se na Isusa Hristosa, 5 slova iz reči “Ichtus” inicijali su grčke rečenice Iesous Christos Theou Uios Soter, što znači Isus Hristos Spasitelj, Sin Božiji i zato su njegovi učenici, u prvim vekovima hrišćanstva bili često zvani ribe a u katakombama su se nalazile ribe, crtane ili vajane. To je Armija Velike Reči, uvek se u svetovima rađa i razapet je u njima da bi sva bića imala život. Poznat je kao hebrejski Christus, indijski Vishnu, Platonski Logos. Nije individua, već Univerzalni Kosmički Princip, nepersonalan koji treba biti asimiliran od strane svakog čoveka uz pomoč Seksualne Magije. Primili su ovaj Univerzalni Kosmički Princip Isus, Zeus kod Grka; Balder u Edde; Quetzalcoatl kod Asteka; kod Persijanaca je bio Ormuzd; Ahura Mazda, u Vedama jeste Vishnu; kod antičkih Kineza Fu-Hi, itd. Sin Božiji je ušao u Isusa kada je ovaj imao 30 godina.
 

 
Ibis Toth
hermes thot.jpgPlaton je informisao prilikom svoje posete u Egiptu: u Egiptu, Bog Toth je u asocijaciji sa pticom ibis (Ibis Toth - egipatski Bog Toth, sa Ibisovom glavom predstavlja sakralnog skribeta bogova.); Toth je promovisao brojeve, geometriju, računanja, astronomiju, literaturu i šah...

 

 
 
Ili, Ili, ...
 Ili, Ili, Lama Savah Tani – Svečane reči koje je Veliki Kabir Isus Hristos izgovorio na Golgoti. To su majanske reči i znače: “Upadam u predzorje Tvoga prisustva”. Isus je učio jezik maja u Tibetu. Jezik maja-naga tibetanski ima istu azbuku. U Tibetu, jezik maja poznat je kao naga.
 
 
 

 
IluminacijaOsvetljenje, osvešćenje- vidi Ekstaza.

 


 
Imaginacija
Svesna imaginacija(ili svesna imaginacija) – To je prvi stepen Inicijacije; Razvijanjem ovog  fakulteta možemo se setiti prošlih života i proveriti gnostičke postulate. To je baš Ultravidovitost (Vidovnjaštvo). To je Translucidnost Duše. Radi dobijanja imaginacije potrebno je da koncentrišemo um na samo jednu stvar. Da bi dostigli imaginativnu spoznaju potrebno je da naučimo da se koncentrišemo i da znamo da meditiramo. U imaginaciji se reflektuje nebo, Misterije Života i Smrti, Biće (Božanstvo), Realnost i za mudraca, imaginirati znači videti.

Postoji mehanička imaginacija (fantazija) i Svesna imaginacija (ultravidovitost)


 
Imhotep
 ImhotepImhotep (Gospodar Nauka) je bio lekar, arhitekta i glavni savetnik kralja Zosera (pribl. 3150 pre Hr). Predanje potvrđuje da je Imhotep postavio osnove školi za arhitekturu, podigao je najstariji egipatski spomenik koji se sačuvao do današnjih dana, piramida u obliku stepenica iz Sakkaraha.
Imhotep je bio inicijator nauke balsamovanja mrtvih, sa ciljem da im se sačuva telo tokom vekova.
U našim vremenima je bila otkrivena najstarija rasprava o hirurgiji i ova je u vezi sa papirusom Smith, na kom se opisuju razne vrste hirurških zahvata i smatra se da ovi predstavljaju kompilaciju hirurških procedura obavljenih od strane Imhotepa.
 

 
Infinitum (Beskonačnost)Sveta osmica (8), sakralni simbol koji se, po inicijatima, nalazi u srcu Zemlje, u obliku 8 postavljeno horizontalno:

 


 
INRI
I.N.R.I.Mantrička reč koja se dešifruje ovako: „IGNI NATURA RENOVATUR INTEGRAM” tj. Vatra neprestano obnavlja Prirodu.
 
 
 

 
Intelekt
Dolazi od latinskih reči „Inter” i „Lectum” lektira, knjiga ili informacija dobijenih preko čula itd. To je jedna od najgrubijih sposobnosti Bića. Intelekt treba biti stavljen u slujbu Bića. Mistik bez intelekta nije uspešan zbog manjka intelektualne kulture.
Postoje dve vrste intelekta: senzualni i svesni (dat od Bića).
 

 
Intelektualna životinja
 Intelektualna životinja – pogrešno nazvana čovek, ima senzacije, percepcije i koncepte. Da bi se izdvojio iz stanja intelektualne životinje, treba stvoriti Solarna Tela. Intelektualna životinja ima fizičko telo, vitalno telo, lažni personalitet i pet neuravnoteženih cilindara (ljudske mašine).
 

 
Iod-He-Vau-He
(Jod-He-Vaf-He) To je neizrečen verbum mudraca aleksandrijske škole, božanski tetragramaton (četiri znaka) hebrejskih kabalista; ukrštavanje dvaju principa (phallus-a vertikalnog i cteis-e (yoni) horizontalne) koji formiraju Sveto Četiri (Jehovah biblijski). To su 4 slova Večitog. Iod (muškarac), He (žena), Vau (vatra) He (voda).

 


 
Isis
IsisĆerka Geb-a i Nut, sestra Setha, Neftise i Osirisa, i takođe i supruga ovoga poslednjeg. Kada je Osiris bio ubijen, raskomadan i bačen u Nil, od strane brata Setha, Isis ga ponovo sastavlja, balsamuje i, posle niza magičnih rituala, daje mu «dah života», oživevši ga. (Vidi Osiris: Legenda.) Bila je od najznačajnijih Boginja egipatskog panteona, predstavljena kao žena na tronu na čijoj su glavi dva roga u obliku lire i sunčev diskos među njima. U Donjem Kraljevstvu, asimilacijom sa drugim Boginjama pretvara se u Veliku Univerzalnu Majku, a njen kult se širi po celom Sredozemlju: u Grčkoj kao Demetra, u Rimu kao Junona, itd.
 

 
Istina
Istina može biti poznata samo Direktnim Iskustvom. Pamet ne može nikada da stvori Istinu; kada se Pamet nalazi u tišini, k nama dolazi Istina.
Istinu su inkorporirali: Isus, Krishna, Fu-Hi, Quetzalcoatl, Mohamed, Lao-Tse, Buda, itd.
 
 
 
 

 
JAKIN
IACHIN ili IAKIN: Jedna od dve kolone koje se nalaze na vratima (kapijama) svakog Inicijatičkog Hrama; ova je na desnoj strani.

 

  
Janus
JanusKralj Latijuma, sin Apola i nimfe Creusa. Kad je Saturn bio proteran sa Neba, on mu je pružio gostoprimstvo u svom kraljevstvu, a kao nadoknadu, Bog mu je podario vrlinu da poznaje prošlost i predvidi budućnost, razlog zbog kojeg je predstavljen sa dva suprotna lica.
 
 
 

 
Jedanaesta i Dvanaesta Zapovest Božja
Ove su zapovesti u korespondenciji sa XI i XII Arkanumom Tarota.
XI: OBAVI DUŽNOST". Treba da tražimo Put!
XII: NEKA TVOJA SVETLOST SJAJI". Dezintegrirajmo Ja i oslobodimo Svetlost, Esenciju!

 


 
Jesod
 Sefirot Jesod, eterički svet (Raj), eteričko telo Sefirot Jesod – To je Vitalno (životno) ili eteričko telo, fundament je Trećeg Logosa, centar gde gravitira Seksualna sila Svetog Duha. Predstavlja Filozofalni kamen (Kamen Mudrosti). Predstavlja i Eterički svet (Eden, Raj). Načelnik Edena je gospodin Jehova. 

Jesod (hebr.)-znači fundament i merkur ili alhemijska voda (ens seminis).


 
Jeú (Žeu)
(Jeú) Anđeo Starca Dana, jedan od najuzvišenijih delova Bića. Kada se snaga Ego-a pretvori u pepeo, pojavljuje se Iluminacija Žeua. Isto tako Jeu je mantrička reč ili magičan ključ povezan sa Svetlošću i Ultravidovitošću. Jeu razvija, u ljudskom biću, osećaj psihološkog samoopažanja, i ima još i snagu da prati i baci Crvene Sethove Demone (Jao-ve)  u Haos. 
 

 
Jinas (Hinas)
 Izlazak u Jinas (Levitacija) – to je ekstazno stanje, Mistička levitacija
 
 
 
 
 

 
Jovanka Orleanka
 Devica iz Orleansa bodrila je vojnike svojom jačinom i nepoljuljanom verom. Božanski glasovi diktirali su joj strategije koje treba da primeni na bojnom polju i tako, u borbi za borbom, oslobodila je zemlju od ugnjetavanja...
 
 
 
 

 
Jung Carl Gustav
 Carl Gustav Jung (Karl Gustav Jung) (1875-1961) jeste jedna od najznačajnjih ličnosti transpersonalne psihologije, a isto tako jedan od najznačajnijih sinologa (sinologija=nauka koja se bavi proučavanjem istorije, jezika, literature i kulture kineskog naroda) prošlog veka (kako u sferi mitologije tako i u oblasti tumačenja snova) i veliki poznavalac ezoteričnih struja kao što su Hrišćanski gnosticizam, Tantra, Taoizam, I-Ching i Alhemija.
 
 

 
Ka
KaIme koje su Egipćani pridavali Astralnom telu. Njegov Hijeroglif izgleda kao dve ruke sa podlakkticama vertikalnim i nadlakticama u horizontalnom položaju.
 
 
 
 
 
 

 
Kabir

Egipatsko Božanstvo simbolizovano u obliku teleta i obožavano u arhaičkom periodu. Mitologija govori da jedno od Trimurti-a (Trojstvo) se sastoji od Kabira, Apisa (Sveti bik) i Hathora (Nebeska krava).

To je Intiman Hristos unutar svakog od nas.

 


 
Kabiri (Osam)
Osam Kabira- Semitska inefabilna (neizreciva, neopisiva) Božanstva čiji se kult potom preneo kod Grka i Rimljana, čiji se specijalni centar nalazi na Samotrakiji. Ovi Sveti Bogovi smatrani su kao sinovi Hefaistosa ili Vulkana i lepe ćerke Proteusove, pojavlju se kao rođeni iz Sakralne Vatre koja se razvija i odvija u dubini Zemlje.
Osam Kabira- Gnostičke Postavke najavljuju da su ovih Osam Kabira Guverneri Prirode, generatori vitalnih događaja, regulatori svih fundamentalnih aktivnosti planetarnog organizma na kom živimo. Zakonom Suprotnosti (kontrara), Osam Antiteza su njihove fatalne senke, Osam Antiteza, nalaze se u Konjuraciji Sedmice.
 

 
Kain (Cain)
U Genezi, predstavlja vatru.
 

 
Kali
Kali(Káli) Boginja u Orijentu poznata kao «Crna». To ja strašan Sudija paklova, i predstavljena je noseći opasač o kom vise odsečene ruke, ogrlicu sa lobanjama, i ima četiri ruke; u jednoj ruci vija joj se mač, a u drugoj glava koja krvari.
 
 
 
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z