Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Pre uzdizanja potrebno je da se spustiš; svakom usponu prethodi strašno ponižavanje
VOPUS | Gnoza

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Svi
Ima 354 izraza u Rečniku.
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8
Izraz Definicija
A-Himsa
 height= To je u Indiji čistota razmišljanja, Ne-Nasilje. Inspirisano je Univerzalnom Ljubavi.Vidi više
 
 
 
 
 
 
 

 
Aaron

Mojsijev stariji brat i njegov glavni pomoćnik. Bio je portparol svome bratu za Faraona i jevrejski narod. Zajedno sa svojim sinovima bio je uspostavljen kao Jehovin sveštenik specijalnim obredima. Dok je Mojsije primao zakone na Sinaju, Aron je popustio narodnoj volji i stvorio je Zlatno Tele. Sveštenstvo Izraela, Božijim izborom, ostalo je povezano za Aronovu descendenciju, činjenica radi koje se ovaj pojavljuje kao prvi veliki sveštenik i načelnik svešteničke kaste. Aronski Blagoslov- Imajući u vidu ono gorenavedeno, to je blagoslov koji daje istinski Sveštenik, poznavalac misterija, tajnom narodu. 


 
ABRACADABRA (gn.)

Abracadabra

(ABRAKADABRA)- Ova simbolična reč se pojavljuje prvi put u nekoj medicinskoj raspravi napisanoj u stihovima od strane Sammonicusa, koji je procvetao za vreme imperatora Septimiusa Severa. Mantra koju su koristili lekari u starim vremenima radi očuvanja žljezde timus.

 


 
Abraksas (Abraxas)
ABRAKSAS - Ezoteričko ime dato od strane Basilide-ovih učenika Logosu ili Demiurgu Arhitektu Univerzuma. Bio je predstavljen sa petlovom glavom (seksualna moć) i sa dve zmije umesto nogu (alhem. Sumpor i Merkur, Vatra i Voda).
 
 
 
 

 
Adam i Eva
Predstavljaju rajsko (iz Raja) ljudstvo (čovečanstvo). Adam predstavlja sve muškarce prastarih vremena Lemurije, a Eva milione žena Lemurije.

 


 
Adam-Kadmon ili Protogon dualni
To je primitivan (prvobitan) čovek, seksualno androgin, koji se reprodukuje snagom imaginacije i volje ujedinjene u vibrantnoj harmoniji. Božanski Par, Jehova ili Iod Heve. Gnostički Otac-Majka, emanacija Monade (potiče iz Monade).
 

 
Adhi-Buddha
Adhi-Buddha (sanskr.) – To je Otac našeg Oca, ali nikada ne dolazi da se manifestuje, zato što je Nekognitivno Božanstvo. Tek na kraju Mahavantare, posle ujedinjenja Majstora sa ocem, spoji se, takođe, sa Adhi Buddhom. Ova integracija se realizuje u Mahapralaji, u Kosmičkoj noći, u nedrima Apsolutnog Apstraktnog Prostora. Isus ga je nazivao JEU (Žeu).
 

 
Aditi PrakritiSpiritus (Duh) i Primordialna supstanca.

 


 
Adonaí
Antičko kaldejo-hebrejsko ime za Elohime ili Bogove kosmokratore, prevodi se sa Gospod. Takođe jeste jedno od imena namenjeno Bogu na planini Liban, po Mojsijevom predanju, i koji znači Supremni (Vrhovni) Gospod. Gnostička tradicija definiše Anđela Adonaja kao Sina Svetlosti i Radosti,  iako još nije dostigao apsolutnu usavršenost. Bio je Zanonijev Majstor u prastaroj Kaldeji Mudraca. Danas ima fizičko telo i živi, kao nepoznat, u Francuskoj.

Adonai, anđeo (Hebr.) - Anđeo Svetlosti i Radosti.

 

 
Adonis
To je Hristos u Siriji.

 


 
Adulter
Nevernost u braku. Adulteracija nije samo na seksualnom nivou, postoji adulteracija doktrina, plodova zemlje, mleka kada se dodaje voda, itd.

 


 
Aeon
Aeoni su atomske supraosetljive oblasti koje se međusobno prožimaju ali se ne poklapaju. Postoji 13 aeona: prvi Aeon - Malkuth; drugi Aeon - Jesod; treći Aeon - Hod, Astralni svet; četvrti Aeon - Netzach; peti Aeon - Tipheret; šesti Aeon - Geburah; sedmi Aeon - Atmanov svet; osmi Aeon - Binah; deveti Aeon - Chokmah; deseti Aeon - Kether; jedanaesti Aeon - Ain Soph Aur; dvanaesti Aeon - Ain Soph; trinaesti Aeon - Ain, Apsolutnost, Nemanifestujući, Sat, Seitet.
 

 
AGEAC
AGEAC (Geofilozofsko udruženje za antropološka, kulturna i naučna izučavanja) ezoterička je institucija, naučna i kulturna, internacionalnog karaktera, koja integriše ljude iz širokog domena profesionalnih aktivnosti, koji su svi zainteresovani da izučavaju i osavremene velika gnostička učenja iz prošlosti. Osnovalo se kao kulturno neprofitabilno društvo, čiji je cilj da pruži pomoć ljudskom biću radi dublje samospoznaje svoje životne perspektive i da podstiče, posredstvom poznavanja gnostičke doktrine, razvijanje svojih beskonačnih mogućnosti sa kojima ga je priroda obdarila, kako u fizičkom aspektu tako i u duhovnom. AGEAC se zasniva na učenjima, kako napisanim (više od 70 dela) tako i izgovorenim (bezbroj izlaganja), koje je čovečanstvu poklonio, počevši od 1948. dr Samael Aun Weor, razlog zbog kojeg institucija verno sledi doktrinarnu liniju koju je ovaj veliki mudrac razvijo tokom celog svog života.
 

 
Agharti (a)
Kraljevina Agharti se nalazi u podzemnim šupljinama (pećinama) gde živi Melkisedek i njegov Sakralni Orden (Red).
 
 
 

 
Agla
Kabalistička reč za koju rabini smatraju da ima moć da natera u bekstvo malefični duh.
 

 
Agni
U hinduskoj mitologiji to je Sin Neba i Zemlje. Oličava vatru koja se postavlja između Bogova i ljudi. Manifestuje se na nebu kao Sunce, u vazduhu kao munja i na zemlji kao svetlost. Kaže se da poseduje milion očiju koje brinu i čuvaju one koji ga invociraju (dozivaju).

Elementalan Bog Vatre, obnavlja vatrene moći Sedam Tela, posredstvom svake od Glavnih Misterija.


 
Ahâmkara

(sanskritski) – otapanje Ego-a


 
Ahriman
To je Nepravda u antičkoj Mesopotamiji; u  Zoroastrizmu je princip i personifikacija ZLA, gospod malefičnih spiritusa. Osnova je Ego-a (JA).
 

 
Ahura Mazda
Personifikovano Božanstvo, princip Božanske Svetlosti kod Persijanaca.

 


 
Ain

Ain(Hebrejski)- Prvi aspekat Apsolutnosti. To je isti SAT iz sanskritskog, Nemanifestujuća Apsolutnost, Brahma.

 

 

 


 
Ain Soph
Drugi aspekat Apstraktnog Apsolutnog Prostora,  gde postoji neka određena manifestacija. Iz Ain Soph-a proizilazi sva Kreacija.Tri aspekta Apsolutnosti  U Ain Sophu postoji neka čudna evolucija, koju ni Bogovi ni ljudi ne poznaju. Onostrano Intimnom nalazi se Logos ili Hristos. Onostrano Starcu dana nalazi se Ain Soph ili Apsolutnost. Njen izdisaj se zove Kosmički Dan (Mahamvantara), a njen udisaj Kosmička Noć (Velika Pralaya).
 

 
Ain Soph Aur
Svaki Univerzum iz Beskonačnog Prostora poseduje svoje sopstveno Centralno Sunce i zbir ovih Spiritualnih (Duhovnih) Sunaca stvaraju Ain Soph Aur, Protokosmos, Solarnu Apsolutnost.
Solarna Apsolutnost je sastavljena od mnogobrojnih Duhovnih Sunaca, Transcendentalnih, Božanskih.
Emanacija “Svemilostive i Svete naše Solarne Apsolutnosti” naziva se, kako kaže Helena P. Blavatsky,   Veliki Dah (OKIDANOK), koji je sam sebi duboko nepoznat.
 

 
Ajnana (ažnana)
Ignorancija, "nespoznaja"
 

 
Akaldana
 Društvo Akaldana – Bio je Univerzitet mudrih i astrologa koji je postojao za vreme Atlantide. Vršili su važne eksperimente. Prvi su upotrebili Sfingu i postavili je ispred Univerziteta. Kada su razumeli da se bliži velika katastrofa, emigrirali su na mali kontinent zvani Grabonči, zatim su se naselili prema „Caironi“ (Kajro). Osnovali su Univerzitet i uspostavili Sfingu u Egiptu.
 

 
Akaša (Akasha)
(ili Akaza) – Pra- sirovina Velikog Dela, osnovna supstanca iz koje se lančano kristalizuju mnogobrojne supstance, različiti elementi prirode. Supraosetljiva duhovna Esencija koja prožima ceo univerzum. Prvobitna materija, Matrica Univerzuma iz koje se rađa sve što postoji. Kada se eter kondenzuje pretvara se u Akašu. Realno to je kondenzacija Zvuka. To je duhovna supstanca, emanacija Anupâdaka (samo-kreirani Bogovi-bez očeva).
 

 
Aker
(Akér) Stražar Prve kapije Podzemnog sveta. U obliku dva uporedna lava, bio je zadužen da otvori vrata zemlje kako bi Duša Inicijata i Ra (Njegovo unutrašnje Sunce) prošli kroz Podzemne svetove i da spoznaju misterije koje u ovima postoje. Gnostička metafizička doktrina objašnjava činjenicu da «Devet stepeni Majstorstva» koje treba preći na Drugu Planinu, to su ustvari svesna spuštanja u Devet Danteovih Krugova. Prema tome, Aker, sa likom dvostrukog lava, univerzalnog simbola Zakona, postaje stražar onoga što gnostičari nazivaju «Tajna Ambisa».
 

 
Alaya Vijnana
U orijentalnom budiznu to je proces oslobađanja Svesti.
 
 
Alhemičari
 Alhemičari – oni koji rade u Nauci Velikog Dela. Nekoliko velikih alhemičara: Paracelsus, Albert Veliki, Antoine Lavoisier (1734-1794), Arnold de Villanueva, Blavatsky, Cagliostro, Fulcanelli, Geber (Abu Musa Yabir Al Sufi, prvi koj je uneo u Evropu neke alhemijske tajne), Honks Roger, Nicolas Flamel, Raymundo Lulio, Bernard de Trevisano (1406-1490)- sa 76 godina starosti uspeo je stvoriti Kamen; Ripley, Saint Germain, Sveta Teresa de Jesus, Sveti Toma d΄Aquino, Sedivogius, Basil Valentin, Avicenna (Abu-Ali al Osen ben Abadia Ibn Sina, persijski filozof koji je napisao razna dela, poznata u Evropi), itd.
 

 
Alhemija
 Alhemija –To je nauka života. Veruje se da Alhemija dolazi iz Egipta, Kem, gde je crni mulj Nila oplođavao zemljište. Alhemija, iako je oduvek postojala, bila je prenešena iz Egipta; U Evropu su je uneli Arapi, a mnogi srednjovekovni kaluđeri su je prihvatili, i tada se probudio i proširio entuzijazam za Ermetičku umetnost. Umetnost transmutacije ili pretvaranja Sakralne sperme (Sirov merkur) u energiju, radi elaboracije merkura; Nauka Velikog Dela; rad u Devetoj sferi, Arkan AZF, Majtuna, Ognjište, itd. Seksualna Alhemija stavlja u aktivnost kosmičke moći. Sve alhemijske knjige napisane su pod ključem. Srednjovekovni alhemičari skrivali su Veliki Arkan mnogim simbolima i ezoteričkim alegorijama, kako bi ga spasili od profanacije i da bi izbegli spaljivanja na lomačama od strane Inkvizicije. U ovoj se nauci nalaze maksimalni ključevi i čista spoznaja koja dozvoljava da se prođe „Uzak Put“, o kom nam je govorio Isus Hristos. 

Radna umetnost koja omogućava pretvaranje, posredstvom igničke (vatrene) vlage, starih metala u Filozofski Merkur i Pitko Zlato.

Na latinskom (ALCHIMIA), reč je napisana na sledeći način: Ars laboriosa convertens humiditate ignea metalain mercuris.

 
 

 
Ambrozija
Ambrozija – Vidi: Eliksir dugog života
 

 
Amen-Smen
Rajska oblast u egipatskoj mitologiji, gde su Bogovi i Boginje u večnoj adoraciji (obožavaju).
 

 
Amenti
AmentiPakao (Infernus) u egipatskoj mitologiji, mesto tmina, potresa i patnje, na kojima su bile osuđene duše veoma pokvarenih ljudi. To je poslednji krak Duat-a i podeljen je na četrnaest delova; svaki od ovih u vezi je sa okolnostima budućeg života čoveka.
 
 

 
Amoghasiddhi

(Amoghasídi) «Onaj ko uspeva neizrecivu realizaciju svojih ciljeva». Jedan je od pet transcendentalnih Buda u Orijentalnoj kulturi. Uglavnom je predstavljen sa mudrom (položaj ruku i prstiju) smelosti.

 


 
Anael
Anđeo ljubavi, muzike i lepote. Anael je očaravajući Kupidon zaljubljenih. Predstavlja se pred onima koji ga invociraju kao lepo dete sa rumenim likom kao zora, čija se kosa spušta  kao zlatni vodopad na njegovim, kao alabaster, ramenima; ima belu auru, svetlu, čistu, nevinu i savršenu. Nosi belu tuniku i neopisivo je lep. Anael poseduje veliku mudrost i predstavlja pozitivan radijus Venere, dok Lilit (Lilith) predstavlja negativan.
 

 
Androgin

U srednjem veku značio je ujedinjenje Sumpora (transcendentalna seksualna vatra) sa Merkurom (ens semenis) kao Kralj čija je jedna polovina bila žensko i druga muško. Androgin se takođe označava posredstvom dva zmaja koja spajaju repove i grizu, jedan drugom, usta.

 

 


 
AntakaranaAntakarana (Scr.) – Vidi Srebrni kordon.

 


 
Antimoniu(m)

Deo našeg sopstvenog unutrašnjeg Bića, zadužen za fiksiranje Zlatnih atoma u prethodno očišćenim umutrašnjim telima, iz kojih se eliminisao suvi merkur i otrovni sumpor, pretvorivši ih u To Soma Heliakon, Zlatno telo Solarnog Čoveka.

 


 
Antropogeneza
Antropogeneza je nauka koja proučava pravo  (istinito) poreklo čoveka i ljudskih rasa.
 

 
Antropologija, gnostička psihoanalitička

Antropologija (gnostička psihoanalitička)  „Antropos" jeste „čovek", to je poreklo ili istorija čoveka. U potrazi za čovekom putem gnostičkih studija, samo-istratraživanjem. Posredstvom Psihoanalize, izvlače se iz svakog predmeta (niše, piramide, grobnice, itd.) Psihološki principi sadržani u ovim otkrićima. Studira čoveka u sva tri aspekta: fizičko telo, duša i duh.


 
Antropologija, materijalistička

To je materijalistička nauka koja studira čoveka i uglavnom negira Inteligentne principe Univerzalne mašinerije. Zasniva se na poznatoj materijalističkoj teoriji o evoluciji čoveka.


 
ApasTatva vode.

 


 
Apis
(ApisÁpis) Egipatsko Božanstvo sa bičijom glavom i sa solarnim diskusom između rogova koji su u obliku rastućeg Meseca.  U egipatskoj teogoniji bio je herald (organizator...) Boga Ptah (jedan od generatora života). Kaže se da se rađa kao rod sunčevog zraka koji oplođava sakralnu kravu (Božansku Majku). U arhaičkom periodu postojala su Trimurti (Trojca) sastojana od Apis (Božanski Bik), Hathor (Nebeska Krava) i Kabir (Tele). Kasnije, budući u asocijaciji sa Osirisom, preobražava se u pogrebno božanstvo, a u poslednjem faraonskom periodu oličava tužioca Duša, kada vodi mumiju u njen sopstveni grob.
 

 
Apokalipsa
Apokalipsa, Sv. Jovana iz PatmosaTo je sveta knjiga, alhemijska knjiga, knjiga u kojoj se nalaze zakoni prirode. Kada neko doživi svoju unutrašnju Apokalipsu, u  svojoj sopstvenoj unutrašnjosti, izbeći će spoljnu Apokalipsu. Setimo se one rečenice iz Apokalipse koja kaže „Onima koji će pobediti, daću Jutarnju Svetlost". Ova jutarnja svetlost, ova izvanredna zvezda (Venera) predstavlja izvanrednu silu LJUBAVI. 
 
 

 
APSOLUTNOST
Univerzalni princip, u suštini je nepoznat u svemu što postoji u Kosmosu.To je kabalistički Ain Soph , Starac Dana Nazarećanima, Brahman Hindusima, Okultistima je Nemanifestujući i Večiti Otac Hrišćanski.
 

 
Arbarman
Jedan od Elementalnih Genija elementa Zemlja.
 

 
Arhat

Savrešen Čovek. Onaj koji je prešao oktuplumni (osmostruki) plameni put. Onaj koji je stigao do Oslobođenja.

 


 
Arija (Rasa)
Rasa Arija – To je peta rasa planete Zemlje (Ova sadašnja koja je na samom kraju svog postojanja). Deli se na sedam podrasa. Prva podrasa procvetala je u Centralnoj Aziji; druga podrasa razvila se u Indiji i u celoj Južnoj Aziji; treća podrasa, Vavilonija, Kaldeja, Egipat, itd.; četvrta-Grčka i Rim; peta podrasa je anglo-saksonska i teutonska; šesta podrasa je mešavina amero- indijanskih plemena sa evropskim kolonizatorima, a sedma podrasa je mešavina svih podrasa na severno-američkom kontinentu.
 

 
Armija Svetskog Spasa

Armija Svetskog Spasa- Cilj Armije Svetskog Spasa je: širenje učenja u svim zemljama sveta i Biblijski Egzodus.


 
Asahi(Asaí) Osirisovo ime u periodu arhaičkog Egipta. (Vidi Osiris.)

 


 
Asana

Položaj Tela radi Kocentracije i Meditacije (pr.: sedeci, ležeći, lotus, itd.).


 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z