Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Kada budemo potpuno bezopasni, kada više nismo u stanju da činimo ikome zlo, oprašta nam se karma
VOPUS | Gnoza

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


F
Ima 8 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
Falus (Lingam)
Muški seksualni organ, posuda koja sadrži prvobitnu sirovinu Velikog Dela.
 

 
Fantazija
Fantazija(ili Mehanička imaginacija)– to su otpaci memorije. Realna je sila koja akcioniše univerzalno nad čovečanstvom i koja zadržava intelektualnog humanoida u stanju uspavanosti. Ova je negativna, štetna, poremećuje pamet, jer proizvodi osobi halucinacije i ludilo.
 
 

 
Feniks (Phoenix)
Feniks (Phoenix) Feniks (Phoenix)- U hrišćanskoj ikonografiji feniks  se obično prikazuje sa istim značenjem kao i Pelikan. U Alhemiji Feniks simboliše razgradnju i obnavljanje primarne materije, koja je u neprekidnoj transformaciji na putu stvaranja Kamena Mudrosti (Lapis philosoforum – (Lat.)),  ka intimnoj autorealizaciji Bića. 
 
 

 
Filozofalan, filozofalni

Ovo je alhemijski izraz koji je u vezi sa procesima transmutacije ili označava transformaciju materijalnog olova u zlato; isto tako, olova personaliteta u zlato duha.Vidi još: Kamen mudrosti i Merkur mudraca


 
Filozofalni Amalgam
Oplođeni Merkur. Pod Amalgamom podrazumevamo fekundaciju koju čini Sumpor Merkuru Mudrih (transmutirani Ens seminis), Očigledno je da svaki put kad ulazimo da radimo u laboratoriji, oplođujemo Merkur pomoću Sumpora. 

 

 


 
Filozofalni kamen
Kamen mudrosti  (Lapis philosoforum)- (lat.) To je Intimni Hristos. Znači još Sakralni seks za srednjovekovne alhemičare. Kamen prolazi kroz više stanja transformacije za vreme čitavog procesa inicijacije.
 

 
Fohat
(Tibet) – Božanska Vatra, energija ili inteligentna sila koja prebiva, živi u svakom atomu, u svakom Suncu Univerzuma, Plamen Plamena, Vatra Vatre. Seksualna transcendentalna energija.
 
 

 
Fornikacija
Gubitak seksualne energije. Postoji ne samo fizički, već i u Astralnom svetu i Mentalnom. Na primer: konverzacije bludnog tipa, lektira pornografske literature, itd., sve ovo iscrpljuje rezerve seksualne energije. Fornikacijom gube se milioni Solarnih atoma koji su, kasnije, zamenjeni sa milionima satanskih atoma iz čovečijih atomskih paklova.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z