Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Analizirajte sve ljudske greške, pa ćete videti da se oslanjaju na želje
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


G
Ima 13 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
Galen – (129 – 199)

 Galen – (129 – 199) Veliki grčki Majstor Medicine. Osim što je bio lekar, bio je i znamenit filozof. Bio je najpoznatiji lekar antikviteta, posle Hipokrata (460-377 p. H.). Otac je Medicine. Za vreme života napisao je 500 medicinskih, filozofskih i etičkih rasprava.  Podaci su uzeti iz enciklopedije Encarta1999.

 


 
Gandi
 Gandhi, Mohandas Karanchand ili Mahatma – (1869-1948) Nacionalni lider Indije koji je vodio zemlju ka oslobođenju putem miroljubive revolucije (A-Himsa). Oslobodio je zemlju od engleskog ugnjetavanja. Podaci su uzeti iz enciklopedije Encarta1999.
 
 

 
Geburah

Geburah, Buddhi, Spiritualna duša Sefirot Geburah (Heb.) – To je strogost Zakona, Budhi, Spiritualna Duša, Walkiria, lepa Jelena itd. Geburah-ov Svet se zasniva na Pravosuđu.


 
Geneza
Postanje – Sakralni tekst hebrejske Biblije. Rasprava Seksualne alhemije; dani Geneze u tesnoj su vezi sa Velikim Delom, sa stvaranjem superiornih tela u onom koji je na Putu Buđenja Svesti. U Genezi se nalazi skriven ključ Stalnog Kretanja.
 

 
Geni

 Geni – Dolazi od grčkog korena „gene„ odakle potiče i reč Geneza, generisati, gen itd. Vrlo teško se mogu proučavati zato što u sastavu imaju vrlo malo molekula koji vibriraju sa neshvatljivom brzinom. Vibriraju brzo i nalaze se u intermedijarnoj zoni, između molekularnog sveta i ćelijskog sveta (trodimenzijskog i sveta četvrte dimenzije). Ovi se geni kreću i kombinuju pod uticajem radioaktivnih talasa koje emituje onaj koji umire u poslednjem trenutku, tako da je fizičko telo tačan rezultat naših prošlih reinkarnacija. U genima se nalaze atomi naslednosti.


 
Gnomi ili pigmeji
Gnomi ili pigmeji- Neporočni Elementali koji započinju svoju evoluciju u mineralnom carstvu i rade sa zemljom. Muškarci imaju duge brade i žene okruglasto telo. Tradicije govore da je kraljevstvo gnoma na severu.

 


 
Gnostički pokret
Samael Aun Weor-otac gnostičke antropologije Gnostički pokret je pokret sinteza Nove ere Vodolije, Škola za Regeneraciju, zato što predaje Tri faktora Revolucije Svesti. To je vehikl posredstvom kog se šire Gnostičke ideje. Otpočeo je javno 1950. u Meksiku. Gnostički pokret je snažno kulturni, duhovni i ezoterički. Nije sektaška grupa. To je voz u pokretu u kom se neki penju , a drugi silaze. Spiritualni vođa je Isus Hristos. Centralno sedište se nalazi u Šambali (Shamballa).

 


 
Gnoza
Gnoza – Grčka reč koja znači Spoznaja. To je integrisani Hristički i Budistički ezoterizam. Gnoza je Prosvetljena Spoznaja Božanskih Misterija, rezervisana jednoj eliti. Prirodni je funkcionalizam Svesti. Sjajno učenje za harmonično razvijanje ljudskog bića. Gnoza ima didaktičke i dijalekktičke temelje radi Buđenja Svesti. Gnozin domen izučavanja je baš čovek i omogućava pretvaranje običnog čoveka u Višeg čoveka. Janusova nauka, Nauka inicijatičke Spoznaje, Enoichion-ova nauka ili ultravidovitog i varijacije ovog imena su one koje postoje u svakom jeziku kao  Jana, Jan, Yana, Ghana, Kan, Dzan, Jain, Thoan, Chohan itd. Protognoza (je nauka u dinamičnom stanju, akcija, impuls, itd.), Pregnoza (nešto što je i nije Gnoza), Autognoza (svojstvena gnostička spoznaja, sebe samog, samospoznaja ).
 

 
Gob
Gob-Ime ličnog Genija Gnoma ili elementala zemlje, vrlo specijalno božanstvo, poznato u Visokoj Magiji, po postavkama Avatara ove Ere Vodolije. Njegovo Kraljevstvo se nalazi na severu zemlje.
 

 
Golub
Golub U Indiji Golub predstavlja Dušu, a u antičkoj Kini je bio simbol bračne vernosti i dugog života.

U hrišćanstvu je simbol Svetog Duha, Trećeg logosa.

 

 

 


 
Gral

Gral Sveti Gral je Hermesova posuda, Solomonov Pehar, skupocena urna svih hramova misterija.

Sveti Gral naglašeno alegoriše žensko Joni (Yoni), ženski polni organ.

U ovom svetom peharu nalazi se nektar besmrtnosti, Soma mističnih, najuzvišeniji napitak Svetih Bogova.

 


 
Guna
Guna (Skr.)- karakteristka kosmičke materije. Ima tri aspekta: Rayas, Tamas, Sattvas.
Napomena: Kosmička materija je sastavni deo svega što postoji, rođenog od Prakriti- jednog od pet aspekata Božanske Majke.
Pre nego što se život izdvojio iz Ain Sopha , Apstraktnog Apsolutnog Prostora, tri GUNE su bile u savršenoj ravnoteži. Ali kada život napušta Ain Soph i upada u materiju, Gune izlaze iz ravnoteže.  Neuravnoteženost Guna nastaje zbog nesavršenosti Primordijalnih Atoma, Božanskih ili Virginalnih (čistih) Monada koje se nalaze u nedrima Večitog Kosmičkog Zajedničkog Oca. U slučaju da ove monade ne bi želele da nešto budu, neuravnoteženje ovih 3 Guna ne bi bilo moguće. Neuravnoteženost je veća ako je udaljenost od Ain Sopha veća.
Sattva- Guna Satva predstavlja ravnotežu, harmoniju, lepotu, autentičnu sreću.
Rayas- Guna Rajas jeste akcija Bića, pretvara se u akciju protivnu interesu Bića, kao životinjska strast, itd.
Tamas- Guna Tamas predstavlja ne- akciju, pretvoriće se u inerciju. Originacija lenjosti, nevoljnosti, itd.
 

 
Guru
 Guru (Gu=Mrak, Ru=Svetlost, Scr.) – Majstor koji vodi učenika od mraka ka svetlosti. Duhovni Vodič (Unutrašnji). Svaki istinski Guru izjašnjava se protiv fornikaciji i adulteracije; svaki istinski Guru žrtvuje se radi čovečanstva. Guru koji ne uči svoje učenike da fabrikuju solarna egzistencijalna tela Bića nije sposoban za spoznaju. Guru koji ne vodi svoje učenike na put disolucije Ego-a, nalazi se na stranputici, crni je mag. Rad istinskog Gurua sastoji se u tome da ljudskom biću uspostavi vezu sa višim delovima BIĆA. Kada Guru obavi ovaj posao, on se povlači, nema više nikakva posla sa učenikom. Onda učenik treba da nauči da bude u zavisnosti od saznanja koje prima od strane različitih delova sopstvenog Bića.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z