Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Stablo Života je Biće i predstavljeno je u našem fizičkom telu preko kičme; njegova kobna senka jeste JA (Ego). Ljudi smatraju senke kao realnost
 
VOPUS | Gnoza

Seksualnost i Masturbacija

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Simboli: muško-žennsko U svetu ekstremnog modernizma i krajnje seksualne slobode, dotičemo staru tematiku i polemiku kao što je ova o masturbaciji. Pisalo i komentarisalo se mnogo oko ove teme, ali se još nije izrekla poslednja reč i nastavljamo da se pitamo: gde se nalazi istina?

Seksolozi i moderno seksualno vaspitavanje, u našim vremenima, preporučuju praktikovanje masturbacije. Gnoza jučerašnja i današnja, koja poznaje tajne ljudske prirode, ne preporučuje masturbaciju, već ide dalje od toga, govoreći da ova praksa donosi velike štete ljudskoj vrsti, i nije joj od pomoći.

Daćemo u ovom članku neke pojmove od hitne koristi, uvod u ovu tematiku i seriju predloženih lektira onima koji žele da dublje prouče ovu temu.  
 
Počnimo etimologijom, kazivajući da je ova reč složenica termina: mas (više) i turbatio (lat. bes, zamućenost); koja već izražava, u negativnom smislu, posledice koje ova praksa ostavlja svojim upražnjavanjem; više dugoročnih psihičkih pometnji, iako to ne zapažamo odmah (kratkoročno).   
 
Svima onima koji poznaju staru alhemijsku nauku ili čistu tantričku orijentalnu nauku, savršeno je jasno da je seksualna energija jedna veoma rafinirana (prefinjena) energija.
 
Re-generisanje, Supra Čovek Seksualna energia sadržana u našim gonadama, sama po sebi, proizvod je više energetckih prečišćavanja koja se vrše u ljudskom organizmu, predstavlja jedinu energiju ili telesnu supstancu sposobnu da osnuje novi život (neka se ovo razume kako na fizičkom nivou tako i na duhovnom) i to u punoj meri, ako se sa njom zna tačno raditi.
 
Od stotina različitih vrsta ćelija koje sačinjavaju ljudsko telo, samo seksualne ćelije imaju sposobnost da se reprodukuju, da stvaraju novi život. Samo ova obična činjenica pretvara ih u pojam veoma specijalne energije ili materijala. To je kao nuklearna energija u našem telu, i šta se dešava, svakako apsurdno, da jedina stvar koja nam pada na pamet jeste da je eliminišemo, da je apsurdno izbacujemo, bez transendentnosti i besmisleno, ili sa ciljem egoičkog zadovoljstva, masturbacijom. Ali treba, naravno, da priznamo da nam se NIKADA nije dalo objašnjenje iz kog proizilazi značaj ove seksualne energije i koje tvrdi da masturbacija negativno utiče na naše zdravlje.
 
U našem organizmu postoje hormonalni centri; jedan od ovih je u vezi sa seksualnim centrom ljudske mašine i samom seksualnom energijom. Etimološki, reč „hormon“ dolazi iz grčkog jezika i, između ostalog, znači „želja za životom“. Pomaže nam da budemo i postojimo. Nesumnjivo da nam različiti hormonalni centri pomažu stvaranju i razvoju naše fizičke strukture, psihičke i emocionalne, i u raznim funkcijama našeg unutrašnjeg bića.  
 
 Pored ovog, poznata je činjenica da je svaki od hormonalnih centara povezan i u asocijaciji sa ovim magnetskim centrima koje u Orijentu nazivaju čakre, i koje u hrišćanstu nose naziv crkve (Novi Zavet, Otkrivenje, gl. 1. 11). Konkretno, seksualni centar ili seksualni hormoni u vezi su sa Osnovnom čakrom ili Muladharom, u čijoj se unutrašnjosti nalazi Kundalini, fohatska (vatrena) i serpentinska (tantrična) osnova naše duhovne prirode.
 
Nastavljajući tako ovu temu, energija i efekti endokrinih hormona odvijaju se unutar čovečijeg organizma. Samo seksualna energija može da bude endokrina i eksokrina (kada je izbacujemo iz organizma prilikom spazme) i ovde nastupa orijentalni tantrizam, i alhemijska nauka, i neka modernija istraživanja, gde se dolazi do zaključka da su reperkusije za ljudski organizam radikalno različite u slučajevima kada se izbacuju seksualne energije ili kada se ne gube.
 
Savremeni pisac, g. Oscar Uzcategui (Oskar Uzkategi), u svom delu „Gnostička Ontologija” odgovara doslovno sledeće, kada mu se postavlja pitanje u vezi sa masturbacijom:
 
     P: U vezi sa masturbacijom, prisustvovao sam na kursevima seksualnog vaspitanja i na ovima nam se reklo da je masturbacija nešto zdravo i potrebno. Koje je mišljenje gnostičara o ovome?
    O: Dozvolite mi da vam kažem da „put za pakao popločan je dobrim namerama“. Ludnice su pune sa masturbatorima koji su upropastili nervni sistem zlostavljajući seksualnost, masturbirajući se. Masturbacija stvara, dugoročno, prevremenu ejakulaciju kod muškarca. Zato što je navikao svoj organizam da reaguje na mentalne slike koje je on sam fabrikovao i koje kada treba da se suoče sa normalnom seksualnom vezom, jedva da može održati erekciju, jer sfinkter (mišić stezač) ne odoleva seksualnom činu, i ovo stvara gorčine u braku, nezadovoljstva i neverništva. U mnogim slučajevima, mučkarac koji se navikao na masturbaciju postaje kasnije impotentan, jer uništava određena nervna vlakna mozga i ne uspeva potom da održava normalne seksualne odnose. Tako da vidite koliko je dobra masturbacija. Treba da dodamo, takođe, da masturbacija stvara kod mladića i devojaka psihološke mane, kao što su uznemiravanje personaliteta, odsustvo volje, stidljivost, melanholiju i zato je masturbacija bila nazvana kao solitaran porok.

       Otac Gnostičke savremene antropologije, Samael Aun Weor, govori o ovoj temi u svom delu sledeće:
   ...Podrum (skladište) seksualne energije je takođe iscrpljen (pokraden) od raznih psiholoških agregata. Dete od ranog doba počinje sa porokom masturbacije, gubeći tako fundamentalne elemente potrebne njegovom razvitku kao što su lecitin i fosfati. Ovde počinje “krsni put” (via crucis) ljudske vrste. Duboka ignorancija u kojoj živi ljudska vrsta čini da ovaj centar bude najviše oštećen…
 AlhemijaPored činjenice da nepotrebno izbacivanje pričinjava, onda kada ne služi za reprodukciju vrste, seriju nepoželjnih posledica, kao što su: osiromašivanje organizma sa nekim vitalnim supstancama; povećava se psihološka dependencija prema takvim praksama (masturbacije), i ova će izazvati dugoročne pometnje (kod onog ko duže praksuje) što će kasnije stvarati strašne probleme u bračnim odnosima, i takođe izolaciju, itd. Kakao smo baš gore naveli.

Daleko od toga da budemo fanatici, treba da razumemo ono što sam ovde rekao. Sve je otvoreno kritici i diskusijama; ali postoji istina, a ova je da postoje tri vrste seksualnosti: Generatorska, De-generatorska i Re-generatorska. Ako mi ostajemo svo vreme u istoj vrsti seksualnosti, degeneratorske, ne možemo očekivati fizičku, psihičku ili duhovnu regeneraciju. Treba da znamo ovu stvar. Svako  je slobodan da bira, ali moramo paziti na posledice i sad, čak iako površno, upoznali smo ih, dragi čitaoče. Prema kojoj seksualnosti imaš naklonjenosti? Šta tražiš u životu: da degenerišeš još više ili da se Regenerišeš?

Oni koji žele da prodru dublje u ovu temu, pozivamo ih da čitaju dela kao što su: „Savršen brak”, „Misterjia Zlatne cvasti”, „Rasprava o Seksualnoj magiji”, antropologa i oca modernog gnosticizma, Samael Aun Weora, kao i ”Govori Mutus Liber (Mrtva knjiga)”, „33 Alhemijskih gravura”, „Lambsprinck razotkriven” od Oscara Uzcateguia, ili na ovoj istoj veb stranisi možete naći članke u kategoriji „Alhemija“.

ANEKS: na ovu se energiju, dragi čitaoče, odnose biblijski citati koje u nastavku dodajemo radi refleksije:

Mojsijeva 1. Knjiga 1: 6:  "Potom reče Bog: Neka bude svod posred vode (ens seminis), da rastavlja vodu od vode."

7:  "I stvori Bog svod, i rastavi vodu pod svodom od vode nad svodom; i bi tako."

Matej.19:12: ” Jer ima uškopljenika koji su se tako rodili iz utrobe materine; a ima uškopljenika koje su ljudi uškopili; a ima uškopljenika koji su sami sebe uškopili, radi carstva nebeskog. Ko može primiti neka primi.Alhemija, Francesco Albani, Alegorija Vremena, detalj

Mojsije 3. Knjiga 15:1-3: „Još reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći: Kažite sinovima Izrailjevim i recite im: Kome čoveku teče seme od tela njegovog, nečist je. A ovakva je nečistota njegova od tog tečenja: ako ispusti telo njegovo tečenje svoje, ili se ustavi tečenje u telu njegovom, nečistota je na njemu.’’
 
Mojsije 3. Knjiga 15:16-18: „I čovek kome izađe seme kad spava sa ženom neka opere vodom celo telo svoje, i biće nečist do večera. I svaka haljina i svaka koža na kojoj bude takvo seme, neka se opere vodom i biće nečisto do večera. I žena kod koje bude spavao takav čovek, i ona i on neka se okupaju u vodi i biće nečisti do večera.”
 

Isus obećava da u svemu usavrši učenike.

"Spasitelj je odgovorio Petru, kazivajući: "Vrlo dobro, Petre; ovo je tumačenje tvog kajanja. Budi blagosloven pred svim ljudima sa Zemlje zato što sam ti otkrio ove misterije. Zaista, zaista ti kažem: usavršiću te u punosti od tajni unutrašnjosti do tajni spoljašnjosti, i ispuniću te Duhom, da bi bio nazvan "duhovni, usavršen u potpunosti..."

Sledi OBJAŠNJENJE Majstora S. A. Weora:

"...Jasno je da je Petar Hijerofant seksa u nama. Ima moć da otvori ili zatvori vrata Neba u nama i unutar nas.
Zaistinu, zaistinu vam govorim da Petar ima ključeve Carstva.
U Seksu se nalazi tajna moć koja otvara ili zatvara vrata Edena.
Seksualna energija, tačno orijentisana, otvara  Rajska vrata.
Stvaralačka energija, pogrešno orijentisana, zatvara  Rajska vrata .
Sumpor (vatra) i Merkur (voda) jesu dva ključa Carstva.
Ova dva ključa, jedan zlatni, drugi srebrni, u Petrovim rukama čine krst ..."

Samael Aun Weor. Pistis Sofija otkrivena, pogl. 37, odlomci

Neophodno je znati da Petar dolazi od Patar (KAMEN), a Kamen je simbol za seks. Kamen spoticanja sugeriše da se pomoću ovoga možemo dići ili propasti (Re-generisati ili De-generisati)

Ovde su samo nekoliko primera, ali postoji mnogo više...
 
Alhemija
Elementoterapia
AddThis Social Bookmark Button
 
< TIKUN HABRIS – Regeneracija semena