Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Analizirajte sve ljudske greške, pa ćete videti da se oslanjaju na želje

Intimna psihoanaliza

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
 Intimna psihoanaliza

Postoji izvesna didaktika za spoznavanje i eliminisanje (otuđivanje) pozitivnih i negativnih vrednosti koje nosimo unutar nas i ova se naziva Intimna psih(o)analiza.

Potrebno je da se obratimo intimnoj psihoanalizi.  Onda kada se neka osoba obraća intimnoj psihoanalizi radi upoznavanja defekata psihološke vrste, pojavljuje se velika teškoća i želim ovde istaći kontratransfernu silu [Protivprenosna sila, sila koja otežava introvertnost (povlačenje u svoju unutrašnjost). Introspekcija (unutrašnje samoposmatranje) je potrebna radi autoinvestigacije (samoispitivanje), sa ciljem da se izvrši psihoanaliza].

Neko se može samo-ispitivati, može se analizirati, ali onda kada to čini, nastupa teškoća protiv-prenosa. Dakako, rešenje se sastoji u prenosu naše pažnje prema unutrašnjosti sa ciljem da se samo-istražujemo, da se samo-upoznamo i otstranimo negativne vrednosti koje nanose psihološke, društvene, ekonomske, političke i duhovne štete.

Nažalost, ponavljam, onda kada neka osoba pokušava introspekciju kako bi se samo-ispitala i upoznala, odmah se pojavljuje protiv-prenos. Protiv-prenos je sila koja pričinjava teškoće introspekciji. Da nema protiv-prenosa, introspekcija bi bila laka.

Potrebna nam je intimna (unutrašnja) psihoanaliza, potrebno nam je intimno samo-istraživanje kako bismo sami sebe stvarno upoznali. "Homo Nosce Te Ipsum." - Čoveče, spoznaj samoga sebe i spoznaćeš Univerzum i Bogove...

Onda kada neka osoba samu sebe poznaje može da se menja. Sve vreme dok se osoba ne poznaje, bilo kakva promena dokazaće se kao subjektivna. Ali pre svega nam je potrebna samo-analiza. Kako će se pobediti kontratransferna sila koja otežava intimnu psihoanalizu ili samo-analizu? Ovo je moguće samo posredstvom transakcionalne (nagodbene) analize i strukturalne analize.

Kada se neko koristi strukturalnom analizom, raspoznaje ove psihološke strukture koje otežavaju i čine nemoguću  intimnu introspekciju, poznavajući dotične strukture mi ih razumemo i razumevši ih, možemo tada nadjačati prepreku.

Ali imamo potrebu za još nečim, imamo takođe potrebu za transakcionalnom analizom. Postoje bankarske nagodbe, komercijalne nagodbe, itd., kao što postoje i psihološke nagodbe. Različiti psihički elementi koje nosima unutar nas, bivaju izloženi nagodbama, razmenama, sukobima, izmenama položaja, itd. Nisu nešto statično, uvek su u pokretu. 

Kada neko, posredstvom transakcionalne analize, spoznaje različite psihološke procese, različite strukture, onda dificilnost psihološke introspekcije nestaje. Potom se uspostavi da se samoispitivanje odvija uspešno.

Onaj ko obavlja uspešno potpuno samo-ispitivanje nekog defekta (mane) ili radi na spoznaji gneva, tvrdičluka, bluda, lenjosti, pohlepe, itd., može odlično, psihološki, da napreduje.

Da bismo postigli potpuno samo-ispitivanje treba prvenstveno da odvojimo, od nas samih, defekat kojeg želimo izbaciti, da bismo ga kasnije disolvirali (otopili).

Intimna psihoanaliza

Psihanaliza intimă
AddThis Social Bookmark Button
 
< Povratak i Rekurencija   Samo-opažanje, prvi korak za eliminaciju stresa >