Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Stablo Života je Biće i predstavljeno je u našem fizičkom telu preko kičme; njegova kobna senka jeste JA (Ego). Ljudi smatraju senke kao realnost
VOPUS | Gnoza arrow Proročanstva arrow Sveti Prorok Ilija

Sveti Prorok Ilija

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   
1.    U Ambisu, čovek je utemeljio škole Vala (Baal).sveti prorok ilija.jpg
2.    Škole Vala su sve one pseudospiritualističke škole koje sada postoje u svetu.
3.    Sve te spoljašnje škole jesu Ambijske, a ako čovek želi da izađe iz Ambisa treba da oslobodi pamet od svih ovih „kaveza“.
4.    Kada prodremo u unutrašnje svetove vidimo sve studente ovih škola Vala utopljene u tminama Crne magije.
5.    Sva ova jadna bića traže u spoljašnjosti ono što imamo unutra.
6.    Sve ove jadne duše nastavljaju buntovnički protiv reda gospoda Boga, hraneći se zabranjenim voćem, voćem za koje je On rekao: „Ne jedite...“.
7.    Bolno je da vidimo ove duše porobljene Valima.
8.    Vali su Crni magovi.
9.    Sve ove spiritualističke škole su pune fornikacije i adultera.
10.    Sve ove spiritualističke škole su škole Vala.
11.    Jednoga dana, budući udubljen u dubokoj meditaciji i molitvi, govorio sam gospodu Jehovi ovako: „O, Jehova, Bože moj, sam sam, i borim se protiv svih škola, protiv svih religija i protiv svih sekti sveta!
12.    Moji su neprijatelji toliko mnogobrojni kao i pesak mora i sam sam protiv sveta. Kakav će rezultat biti svemu ovome?“
13.    Tada mi je Bog pokazao epohu proroka Ilije. Učitelj je držao u svojim rukama jednu svetlu tablu na kojoj se pojavila slika venerabilnog starca.
14.    To je bio prorok Ilija. Njegova kosa je bila kao bela vuna, a njegovo čelo, široko i snažno, kao nepobedivi zidovi Siona.
15.    Njegov nos, kao u orla i njegove tanke usne odražavale su snažnu moć volje.
16.    Njegove oči sjajile su kao zapaljene baklje, a njegova bela i patrijarhalna brada bila je okružena nimbusom bele i blistave svetlosti...
17.    Tadašnji svet bio je sličan našoj aktuelnoj epohi; škole Vala bile su brojne kao i sadašnje, a Ilija je bio sam ispred svih spiritualističkih škola i sva ta braća senke pocenjivački su ga posmatrali i nameravali su da ga ubiju.
18.    Ali je Ilija izašao pobednik ispred onih četiri stotine i pedeset Valovih profeta.
19.    Tada sam ja, Aun Weor, razumeo poruku ove vizije i ubeležio sam sumu  „za pregovore“.
20.    Otvorio sam Bibliju i našao sam 18. poglavlje koje bukvalno kaže:
„A kad vide Ahav Iliju, reče mu Ahav:Sveti Prorok Ilija
Jesi li ti onaj što nesreću donosiš na Izrailja?
A on reče: Ne donosim ja nesreću na Izrailja, nego ti i dom oca tvog ostavljajući zapovesti Gospodnje i pristajući za Valima.
Nego sada pošalji i saberi k meni svega Izrailja na goru karmilsku (Karmel), i četiri stotine i pedeset proroka Valovih i četiri stotine proroka iz luga, koji jedu za stolom Jezaveljinim.
I posla Ahav k svim sinovima Izrailjevim, i sabra one proroke na goru karmilsku.
Tada pristupi Ilija ka svemu narodu i reče:
 Dokle ćete hramati na obe strane? Ako je Gospod Bog, idite za Njim; ako li je Val, idite za njim. Ali narod ne odgovori mu ni reči.
A Ilija reče narodu: Ja sam sam ostao prorok Gospodnji; a proroka Valovih ima četiri stotine i pedeset.
Dajte nam dva junca, i neka oni izaberu sebi jednog, i neka ga iseku na komade i metnu na drva, ali oganj da ne podmeću; a ja ću prigotoviti drugog junca, i metnuću ga na drva, ali oganj neću podmetati.
Tada prizovite ime svojih bogova, a ja ću prizvati ime Gospodnje, pa koji se Bog odazove ognjem onaj neka je Bog. I sav narod odgovori i reče: Dobro reče.
Potom reče Ilija prorocima Valovim: «Izaberite sebi jednog junca i prigotovite ga prvo, jer je vas više; i prizovite ime bogova svojih, ali ognja ne podmećite.»
I uzeše junca, kog im dade, i prigotoviše, i stadoše prizivati ime Valovo od jutra do podne govoreći: Vale, usliši nas! Ali nikakvog glasa ni koga da odgovori. I skakahu oko oltara, koji načiniše.
A kad bi u podne, stade im se rugati Ilija govoreći: Vičite većma; jer je on bog! Valja da se nešto zamislio, ili je u poslu, ili na putu, ili može biti spava, da se probudi.
A oni stadoše vikati glasno, i parati se nožima i šilima po svom običaju, dokle ih krv ne obli.
A kad dođe podne, stadoše prorokovati dokle dođe vreme da se prinese dar, ali nikakvog glasa ni koga da odgovori, ni koga da čuje.
Tada reče Ilija svemu narodu: Pristupite k meni. I pristupi k njemu sav narod. Tada on opravi oltar Gospodnji koji beše razvaljen.
I uze Ilija dvanaest kamena prema broju plemena sinova Jakova, kome dođe reč Gospodnja govoreći: Izrailj će ti biti ime.
I načini od tog kamenja oltar u ime Gospodnje, i oko oltara iskopa opkop širok da bi se mogle posejati dve mere žita.
I namesti drva, i junca isečenog na komade metnu na drva.
I reče: Napunite četiri vedra vode, i izlijte na žrtvu i na drva. Pa opet reče: Učinite još jednom. I učiniše još jednom. Pa opet reče: Učinite i trećom. I učiniše trećom,
Te voda poteče oko oltara, i napuni se opkop vode.
A kad bi vreme da se prinese žrtva, pristupi Ilija prorok i reče: Gospode Bože Avramov, Isakov i Izrailjev, neka danas poznadu da si Ti Bog u Izrailju i ja da sam Tvoj sluga, i da sam po Tvojoj reči učinio sve ovo.
Usliši me, Gospode, usliši me, da bi poznao ovaj narod da si Ti Gospode Bog, kad opet obratiš srca njihova.
Tada pade oganj Gospodnji i spali žrtvu paljenicu i drva i kamen i prah, i vodu u opkopu popi.
A narod kad to vide sav popada ničice, i rekoše: Gospod (Jehova) je Bog, Gospod je Bog!
Tada im reče Ilija: Pohvatajte te proroke Valove da ni jedan ne uteče. I pohvataše ih, i Ilija ih odvede na potok Kison, i pokla ih onde.” (1. Carevima 18: 17-40)
Samael Aun Weor. Vatrena Ruža, Poglavlje XI
prorok Ilija.jpg
 linia_final de pagina.png
 
 
AddThis Social Bookmark Button
 
< Pade Vavilon