Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Naš život liči na voz u pokretu, koji se kreće po stalnim šinama naših mehaničkih, krutih navika neke beskorisne i površne egzistencije
VOPUS | Gnoza arrow Proročanstva arrow Biblijska proročanstva

Biblijska proročanstva

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Biblijska proročanstva, Apokalipsa

Luka 21, 6-36:

Doći će dani u koje od svega što vidite neće ostati ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti.

Zapitaše Ga pak govoreći: Učitelju! A kad će to biti? I kakav je znak kad će se to dogoditi?

A On reče: Čuvajte se da vas ne prevare, jer će mnogi doći na ime moje govoreći: Ja sam, i vreme se približi. Ne idite dakle za njima.

A kad čujete ratove i bune, ne plašite se; jer to sve treba najpre da bude; ali još nije tada posledak.

Tada im reče: Ustaće narod na narod i carstvo na carstvo;

I zemlja će se tresti vrlo po svetu, i biće gladi i pomori i strahote i veliki znaci biće na nebu.

A pre svega ovog metnuće na vas ruke svoje i goniće vas i predavati u zbornice i u tamnice; vodiće vas pred careve i kraljeve imena mog radi.

A to će vam se dogoditi za svedočanstvo.

Metnite dakle u srca svoja, da se pre ne pripravljate kako ćete odgovarati:

Jer ću vam ja dati usta i premudrost kojoj se neće moći protiviti ni odgovoriti svi vaši protivnici.

A predavaće vas i roditelji i braća i rođaci i prijatelji; i pobiće neke od vas.

Biblijska proročanstva, Nojeva ArkaI svi će omrznuti na vas imena mog radi.

I dlaka s glave vaše neće poginuti.

Trpljenjem svojim spasavajte duše svoje.

A kad vidite da Jerusalim opkoli vojska onda znajte da se približilo vreme da opusti.

Tada koji budu u Judeji neka beže u gore, i koji budu u gradu neka izlaze napolje; i koji su napolju neka ne ulaze u njega:

Jer su ovo dani osvete, da se izvrši sve što je napisano.

Ali teško trudnima i dojilicama u te dane! Jer će biti velika nevolja na zemlji, gnev na ovom narodu.

I pašće od oštrica mača, i odvešće se u ropstvo po svim narodima; i Jerusalim će gaziti neznabošci dok se ne izvrše vremena neznabožaca.

I biće znaci u suncu i u mesecu i u zvezdama; i ljudima na zemlji tuga od smetnje i od huke morske i valova.

Ljudi će umirati od straha i od čekanja onog što ide na zemlju; jer će se i sile nebeske pokrenuti.

I tada će ugledati Sina čovečijeg gde ide na oblacima sa silom i slavom velikom.
Biblijska proročanstva, Zadnji sud

A kad se počne ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje; jer se približuje izbavljenje vaše.

I kaza im priču: Gledajte na smokvu i na sva drveta;

Kad vidite da već poteraju, sami znate da je blizu leto.

Tako i vi kad vidite ovo da se zbiva, znajte da je blizu carstvo Božije.

Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.

Nebo i zemlja proći će, a reči moje neće proći.

Ali se čuvajte da kako vaša srca ne otežaju žderanjem i pijanstvom i brigama ovog sveta, i da vam ovaj dan ne dođe iznenada.

Jer će doći kao zamka na sve koji žive po svoj zemlji.

Stražite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteći od svega ovog što će se zbiti, i stati pred Sinom čovečijim.

Crăciunul inimii

 

AddThis Social Bookmark Button
 
< ISAK NJUTN i Kraj sveta   Biblijska proročanstva 2. deo >