Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Vera je Čista spoznaja, neposredna eksperimentalna mudrost
VOPUS | Gnoza arrow Nepoznate dimenzije arrow Snovi i njihovo tumačenje

Snovi i njihovo tumačenje

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Snovi i njihovo tumačenje

Od najstarijih vremena čovek se osećao pod dubokim uticajem triju pojava, koje su opstajale konstantne tokom istorije: Rađanje, Smrt i  Snovi. Nesumnjivo da je ova tema fascinantna jer je za ceo svet zanimljiva. Svi mi sanjamo ili smo bar jednom sanjali, imali smo snove koje su nam možda obeležili život u određenom momentu.

Velike civilizacije su pridavale značajnu važnost snovima. Egipćani su smatrali pojavu sna kao malu smrt. Jedan od dokaza nam proizilazi od strane Apolovih Sveštenika iz tvrđave Korinta, uGrčkoj, koji su dovodili bolesnike u pospanom stanju i uz pomoć neke vrste hipnoze naređivali su bolesniku da istražuje u Svetu snova uzrok svoje bolesti.  Ova stvar je poznata pod nazivom Oniroterapija. Biblija, u Starom zavetu, stavlja nam na raspolaganju puno priča u vezi sa snovima i podvlači njihovu važnost. Tako se govori o Josifu koji je odgonetnuo onih sedam berićetnih godina i onih sedam  neplodnih godina, koje su zadesile Egipat u tim vremenima. U istom kontekstu, ne treba da zaboravimo ni Jakovov san u kom je video lestvicu koja se uzdiže od zemlje ka nebu i po kojoj su se dizali i spuštali anđeli.  To je živa aluzija koja se odnosi na Hiperdimenzionalni Prostor koji povezuje naš trodimenzionalni Svet sa Višim Svetovima Svesti.

Grčka filozofija, posredstvom Platona, tvrdi da je svet snova realniji od sveta formi ili svakidašnjeg života. On govori: "Čovek se prepoznaje po njegovim snovima". Ovaj je iskaz bio kasnije naučno dokazan u Psihoanalizi Sigmunda Freuda i Caral Gustava Junga. Ovaj je zadnji stigao do zaključka da "u snovima je sadržano mnogo poruka koje traže da reše tajne koje nam prekrivaju egzistenciju". Tokom istorije su mnogo puta intervenisali snovi, i evo ovde i slučaj Calpurnije, supruge Iuliusa Cezara, pre njegovog ubistva; takođe je Abraham Lincoln usnio svoju smrt, nedelju dana pre tragedije. Otkrića velikih hemičara imaju korenove u njihovim snovima, kao što je slučaj sa Mendelejevim, koji je sastavio Periodičnu tablicu elemenata posle jednog sna.

Tumačenje snova

Danas postoje vrlo mnogo knjiga koje manje-više objašnjavaju simboliku sna (oniričnu). Ipak, treba reći da je nemoguće da se stvori  jedinstveni vodič tumačenja snova.  Zbog ovog, Gnoza nam tvrdi da fundamentalna nauka  tumačenja snova treba biti zasnovana na sledećim zakonima: na Zakonu filozofskih analogija, Zakonu korespondencije, Zakon numerologije, kao i na Simboličkoj i Fonetičkoj Kabali. Ovim alatkama možemo otvoriti put ka zamršenom tumačenju snova.  

Istina je da nemaju svi simboli, koji se pojavljuju u snovima, transcendentalni ili okultni značaj, zbog toga što su mnogi snovi plod uzastopnih impresija koje su zasitile, tokom dana, centre naše ljudske mašine. Ovo su, kako ih Gnoza naziva, čisto mehanički snovi. Tako da postoje mehanički snovi, povezani sa intelektualnim, emocionalnim, instinktivnim,  motornim i seksualnim centrima. Postoje, takođe, simbolički snovi i profetski (proročki) snovi. 

Ipak, V.M. Samael Aun Weor nas upozorava da tumačenje snova nije verodostojno i dubinsko ako tumač, u meðuvremenu, nije obavljao stalno, na sebi samom, određeni psihološki rad, samo-kritiku i samo-popravljanje. Tumačenje simbola je vrlo delikatno i zato simboli moraju biti analizirani u mirnom stanju, bez praznoverja, zlobe, nepoverenja, ponosa, gordosti, fanatičnosti, zavisti, pohlepe, ljubomore, neprijateljstava, pretkonceptivnih ideja itd.  Samael Aun Weor podvlači činjenicu da tumačenje bilo kog sna "treba da bude strogo analitično, krajnje naučno i u suštini mističko". Čitalac je pozvan da studira delo Artemidoa iz Efesa naslovljeno "Tumačenje snova", da izučava "Psihologija i alhemija"- delo napisano od C.G. Junga (u kom se vidi koliko je ovaj poznavao ljudsku dušu), i naročito da duboko ispituje gnostička učenja.

Sve ono što će  pomoći da se razvije "Spoznaja" i da  se pretvori u pravog oniromanta (tumača snova),  devotan ne sme nikada da zaboravi tri stvari: pravilno razmišljati, pravilno osećati i pravilno delovati. 

Tumačenje snova, Carl Gustav Jung
Interpretarea viselor, vis, Carl Gustav Jung, Samael Aun weor
AddThis Social Bookmark Button
 
< Sunčeva Lateralna oktava   Gnoza i NLO >