Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Pre uzdizanja potrebno je da se spustiš; svakom usponu prethodi strašno ponižavanje

Stabla Edenskog vrta

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
 Stablo Dobra i Zla, Stablo ŽivotaI zapreti Gospod Bog čoveku govoreći: Jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu; Ali s drveta dobra i zla, s njega ne jedi, jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš.

   Postanje, 2: 16-17
I žena videći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra rod s njega i okusi, pa dade i mužu svom, te i on okusi.
   
Postanje, 3: 6
I reče Gospod Bog: Eto, čovek posta kao jedan od nas znajući šta je dobro šta li zlo; ali sada da ne pruži ruku svoju i uzbere i s drveta od života, i okusi, te do veka živi.

I Gospod Bog izagna ga iz vrta edenskog da radi žemlju od koje bi uzet;

I izgnavši čoveka postavi pred vrtom edenskim heruvima s plamenim mačem, koji se vijaše i tamo i amo, da čuva put ka drvetu od života.
    
Postanje, 3: 22-24

Edenska stabla su dva: Drvo od Znanja Dobra i Zla i Drvo Života. Drvo od Znanja Dobra i Zla je Seks  i ovo Drvo Nauke je predstavljeno Seksualnim Organima. Drvo Života je Biće i predstavljeno je našim Fizičkim telom posredstvom Kičmenog stuba. Svaka stvarna Kulturna Doktrina treba da pažljivo izučava ova dva Stabla. Zato što ako se izučava jedno stablo, zaboravljajući na drugo, stvara nepotpuno saznanje, koje je nekorisno. Čemu nam služi da izučavamo Biće ako ignorišemo Seks? Oba Stabla su u Edenu,čak i dele svoje korene.

Ova su ta dva Glavna Velika Stuba Bele Lože: MUDROST i LJUBAV. Mudrost je Drvo Znanja Dobra i Zla, a Ljubav je Drvo Života.

Stablo Života, 10 Sefirota Kabale

U starom Egiptu duboko se proučavala Doktrina ova dva Stabla. Fatalna senka Drveta Života jeste JA (Ego). Fatalna senka Stabla od Znanja jeste Fornikacija. Ljudi smatraju senke kao realnost.

Onaj ko završi sa procesom JA, realizuje Biće u samome sebi.

Onaj ko završi sa Fornikacijom konvertira se u Hristosa.

Ako bi čovek mogao jesti sa Drveta Života, onda bi sada imali fornicirajuće Bogove. To bi bilo prokletstvo nad prokletstvima. Najstrašnija žrtva. Nemoguće.

 Plameni mač Kosmičkog Suda, vatreni i strašni, obrće se čuvajući Put prema Stablu Života.

Iz Sefirotske Krune: OTAC, SIN i SVETI DUH rodio se Intiman. Intiman je odeven sa 6 inferiornih vehikala koji se međuprožimaju čineći Čoveka. Svi fakulteti i moći Intimnog, jesu Plodovi Stabla Života. Kada se Čovek bude vratio u Eden (istim putem kojim je izašao), moći će da jede sa Stabla Života. Onda će moći da vidi Boga licem u lice, a da ne umre, munja će mu služiti kao Palica (znak moći) a oluje kao tepisi za njegove noge. Stablo Života

Postoji 10 Talasa života koji se prožimaju i međuprožimaju i ne poklapaju se; ovih 10 eternalnih emanacija jesu onih 10 Sefirota Kabale, onih 10 Grana Stabla Života. Sada ćemo razumeti zašto je Bog stavio 10 prstiju na naše ruke.

12  Čovečijih čula (7 Čakri plus 5 fizičkih čula = 12) u vezi su  sa našim Kičmenim Stubom. Kičmeni Stub je fizički eksponent Stabla Života; 12 čula su plodovi Stabla Života.

Samael Aun Weor. Odlomci iz "Tarot i Kabala"


AddThis Social Bookmark Button
 
< Ain Soph Aur – Kosmosi   Sefirotsko Stablo (šema) >