Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mišljenje koje imamo o Istini, bilo koliko da je ono poštovano, svakako nije Istina

Poreklo Kabale

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
"Poreklo Kabale, sa pravom je rekao Majstor Samael Aun Weor, gubi se u strašnoj noći svih vekova", u vremenima kada je univerzum, u kojem živimo i razvijamo se, bio ostvaren na osnovu Kabalističkih Mera povezanih sa Brojem, Težinom i Merom, sa kojima je bila stvorena egzistencijalna jednačina ovog Kosmičkog Dana ili Mahamvantare.Kabala

Večiti Kosmički Zajednički Otac i Mudri Planetarni Kosmokratori, kaže tradicija koja potiče od početka vremena, pevali su slogove Kosmogonične Kabale, čineći da se Kreacija kristalizuje i da se spusti iz Visokih Dimenzija Prostora do trodimenzionalnog Euklidovog Sveta. Božanske Inteligencije su zabeležile tu kosmičku pojavu i tako je nastala Simbolična Kabala. Ova je takođe bila percipirana od strane Preceptora Čovečanstva, a oni su je objasnili ljudima koji su želeli da spoznaju svoje poreklo, čineći da se na ovaj način rodi Ceremonijalna Kabala, koja je posredstvom Ritualne Kabale ponavljala, milenijum za milenijumom, sakralnu formulu koja sadrži sintezu Magične moći, tako da oni koji budu uspeli da stignu da je osvoje, budu ponovo imali lik svog Tvorca, što bi bilo isto kao i vratiti se polaznoj tački originacije.

Kabala, kako kaže eminentan autor ovog dela, jeste reč koja već u samoj sebi sadrži  Božansko Učenje, čitano unazad. Tako dobijamo od CABALA (španski) LABACA, izraz koji po španskoj fonetici bi dao: LA VACA (krava) ili reprezentativnu sliku Boga Majke prisutne u svim prastarim civilizacijama koje su saopštavale potomcima o veličanstvenoj Zlatnoj Epohi  u kojoj su imali transcendentalni razvitak. 

kabala - Hator

 Sigurno je da Blagoslovena Boginja Mati Univerzuma jeste sintetizirana u Hermesovoj Mudrosti i svih onih koji su stvarno koračali u  Amfiteatru Nauke svih markantnih dostignuća. Ona, Večno Žensko Božanstvo, čuva u svojoj materici ključ Oslobođenja, i sa potpunim pravom Egipćani su dodali božansku maksimu koja je stajala uz Boginju Majku Nila na celom svom putu ili nebeskoj manifestaciji: "JA SAM TA KOJA JE UVEK BILA, KOJA JESTE I KOJA ĆE UVEK BITI, KOJOJ NIJEDAN SMRTNIK NIJE PODIGAO VEO"... 

Da bismo naučili Arkane stolećnih Mudrosti potrebno je da radimo na tome da ponovo budemo deca i jedini način da ovo postignemo jeste ljudska regeneracija, koja treba da sadrži praktikovanje Naučne Nevinosti, Psihološko čišćenje ili Smrt Životinjskog Ja (ego) i konstantno sprovođenje nesebičanog Žrtvovanja za brata našega, čoveka.   Na ovaj način ćemo postepeno buditi u našoj skrivenoj i vidljivoj anatomoji, Osetljivost, koja je nekada bila pokretač naših dela, misli i osećaja, a koja nas čine srećnom  decom u aurori vemena, razmaženom sa poznavanjem i lepotom: Isis, Paula, Sofia, Isthar, Astarté, Cibele, Rea, Marija, Shakti, Aka, Demetra, Coatlicue ili bilo koje da je njeno ime u tajnosti Hrama, usred tamjana, tišine i molitve.

„Bog kao Otac je Mudrost,  Bog kao Majka je Ljubav”, rekao je Hermes Trismegistus iz svog okultnog boravišta u pustinjskom pesku koji mu još neumorno recituje ime. Bio je baš Hermes koji je takođe rekao: „Dajem ti ljubav, u kojoj se nalazi  Summum (vrhunac) Mudrosti”. I ne postoji viša Religija od Ljubavi.

„LJUBAV JE ZAKON, ALI SVESNA LJUBAV”,  podvlači nam Hierofant (inicijat) Egipatskih Misterija, Samael Aun Weor i sa ovim upozoravanjem  započinje svoje idilično jevanđelje koje dostiže u ovom delu (Tarot i Kabala)  vrhunac. Niko nije nikada otkrio tako jasno i u isto vreme zadivljujuće, enigmatične Arkane  Thot-ove knjige, u verziji u kojoj je Angeo Metraton, reinkarniran u profeta Enoha, napisao Veličanstvenu  „Genezu”  koja, slična nekoj mapi od neprocenjve vrednosti, označava pravac Solarnih Ljudi koji žele da se izgube u dubinama Apstraknog Apsolutnog Prostora. "Posle Enoha, kaže tradicija, Tajni Put koji vodi Ljude ka njihovom Nebeskom Skrovištu se izgubio” i nikada nije mogao biti pronađen u ovoj Crnoj Epohi ili  Kali-Yugi u kojoj živimo.

Za rekonstrukciju Hermetičkog Puta ili Puta Oslobođenja, bilo je potrebno, u nastupajućem svršetku ove sadašnje rase (koja je u agoniji, bez da zna išta o tome), da se pošalje Avatar ili Vesnik Bogova Plerome (Univerzalni Duh)  kako bi pokazao muškarcima i ženama čistog i plemenitog srca, put povratka, svetlosnu putanju od koje se udaljio ljudski rod onda kada je pao pod jaram, zbog neposlušnog korišćenja zabranjenog voća.

Samael Aun Weor (Božanstvena Reč i Božji Sud prema Fonetičkoj Kabali) otkriva sa strašnom usitnjenošću sva značenja  Arkana u kojima je bila izvajana Nauka Faraona. Koristeći tačne izraze i strogu investigaciju, TAROT I KABALA se uzdiže iznad plime ljudske spoznaje kao svetionik vodič Hrabrih Duhova koji žarko teže ka drugoj obali, tj. Večnosti kao večitom skrovištu.

Kabala koja se ovde daje, iziskivala je u Kemovoj zemlji izgoreloj od sunca, u Antičkom Egiptu, mnogo godina discipline i  zakletve na ćutanje, pre početka azbuke ove Sakralne Nauke. Danas je primaš u tvoje ruke kao čin Božje Milosti Bogova prema ljudima, onim prvim znajući o strašnom momentu koji isčekuje one druge. "Reč je, govorio je Samael Aun Weor, da se spase od davljenja (savremeno čovečanstvo), bar njegov šešir (bar nekolicina)". I ključeve finalnog skoka koji postavlja ljude u nedra besmrtnosti posedovala je samo nekolicina onih, koji su znali da Bog nema sinove koje želi, ali ima sinove koji ga žele. Zbog toga su Kabiri stalno govorili: „Od hiljade koji me traže samo jedan će me naći, od hiljade koji me nađu samo jedan će me slditi, od hiljade koji me slede samo jedan će biti moj". Da li ćeš biti ti, željni čitaoče, jedan od njih?...

Portae Lucis - Kabala

Teozofi govore o Planovima (ravnima) i Pod-Planovima i ovo su onih Deset Sefirota. Deset Emanacija Eternalne Majke Spacijum (prostor), Deset Talasa koji služe kao Fundament  (osnova) Velike Majke.

Sedam Planeta Sunčevog Sistema jesu Sedam Sefirota a Trijedan (tri u jednom) Duhovno Sunce je Sefirotska Kruna. Ovi Sefiroti žive i trepere unutar naše Svesti i mi treba da naučimo da sa njima rukujemo i da ih kombinujemo u čudesnom laboratorijumu našeg unutrašnjeg Univerzuma (sveta). Zahvaljujući Sefirotima, neko se može pretvoriti u Čoveka; postoje takođe i Sefire; kako postoje Pozitivni joni, tako postoje i Negativni joni.

Potrebno je da preradimo ovih Deset Sefirota jer se oni nalaze ovde u nama, ovde i sad. Ovih Deset Sefirota ugrađenih u neku osobu, pretvaraju je u Auto-Realizovanog (Samo-ostvarenog), izgledaju kao umetnuto drago kamenje, to je čudesno.

Sefirotska Kruna jeste sastavljena od Kether-a, Hokmah-a i Binah-a; treba razumeti osnovu ova tri Sefirota.

KETER: Jeste Starac dana, Okultni okultnog, Dobrota dobrote, ima 13 kovrdžu  i 13 pramenova u bradi, a 13 simboliše Reč. O njemu su rečena čuda, neko se može sa njim susresti pomoću Samadhi-ja (Ekstaze) kako bi dobio njegova naređenja. On je beskonačna Milost, Celokupna Mudrost.

HOKMAH: Jeste Hristos, jeste Ljubav. Hristos očekuje da, jednog dana, učenik radi u Devetoj Sferi i sprema ga sa beskonačnom Ljubavlju.

BINAH: Sveti Duh, Vatrena (igniska) Moć. Neki Hijerofant  je hteo da izleči jednu poludelu ženu, pa je u tome i uspeo; Hijerofant je zatim tražio novac u zajam od dotične porodice. Nakon toga, on se sreo sa  Svetim Duhom, preobraženim u belog goluba, a Hijerofant upita da li dobro napreduje, a Sveti Duh mu reće da ide loše; „Ja sam taj koji leči”, reče mu; u ovoj situaciji Majstor treba da vrati novac. Ako neko ima moć da leči i za to traži novac, čini težak prekršaj.

U Unutrašnjim Svetovima se govori mnogo kabalistčki, treba da znamo da radimo sa zbirovima Kabalističkih Brojeva, ako je Majstor nešto upitan, on će odgovarati brojevima.

Cilj proučavanja Kabale jeste da budemo spremni u Višim Svetovima. Na primer, neki inicijat je tražio u nekoj prilici sposobnosti vidovnjaka (ultraviđenje), unutar (u unutrašnjem svetu, u višim dimenzijama) i majstor mu odgovori:  „Ostvariče se za 8 dana”. Onaj ko ne razume, vraća se u Fizičko telo i veruje da nakon 8 dana, ako je na primer danas sreda, sledeće srede će biti vidovnjak. U stvarnosti 8 je Jov-ov broj; i poručio mu je da ima strpljenja. Onaj ko ne zna gubi ravnotežu u Unutrašnjim Svetovima, a Kabala jeste da stvara osnovu za razumevanje jezika ovih svetova.

Evidentno je da kabalističke studije treba da budu popraćene radom na nama samima, treba da budemo Svesni ovog učenja, zato što ako ostaje samo u intelektu, kada umremo ovo se gubi, ali ako smo Svesni šta radimo, pokazivaće se već u detinjstvu. 

Samael aun Weor. Tarot i Kabala, izvod

Originile Kabalei
AddThis Social Bookmark Button
 
Apsolutnost – Apstraktni Apsolutni Prostor >