Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Velike realnosti Duha može eksperimentisati samo Svest
VOPUS | Gnoza arrow Gnostička Mudrost arrow Sedam hermetičkih principa

Sedam hermetičkih principa

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Ključevi Ezoterizma i Prirodne pojave.

Sedam hermetičkih principa. Ključevi EzoterizmaHermes Trismegistos, smatran kao Otac modernog okultizma, sintetizirao je Mudrost u 7 Hermetičkih Principa, koji su ključevi okultizma i svih pojava. Evo sledećih principa: Pamet, Korespondencija, Vibracija, Polaritet, Ritam, Uzrok i Posledica, Generacija (Rađanje).

PAMET: „Sve je Pamet, Univerzum je Mentalan." Sve je Pamet, Univerzum je kristalizirana Pamet. Pamet guvernira ljudske funkcionalizme, težeći prema horizontima višeg karaktera ili nižeg karaktera, sve zavisi od toga kako se koristi i u čiju službu se postavlja Pamet. Gnosticizam nam govori o trima vrstama Pameti: Senzualna Pamet, Intermedijarna Pamet i Unutrašnja Pamet; ova zadnja biva Viši model razmišljanja i jedina je koja se spaja na direktan način sa Bićem, sa Istinom.

KORESPONDENCIJA: „Ono što je gore jeste kao ono što je dole i ono što je dole jeste kao ono što je gore." Onako kako je u velikoj beskonačnosti, jeste i u maloj beskonačnosti, odnosno u Makrokosmosu i Mikrokosmosu, u Univerzumu i u čoveku, kako bi se ispunio Princip Jedinice. Solomonov Pečat sa svoja dva trougla, jedan sa vrhom na gore i drugi sa vrhom na dole, prožimajućih, nepobitna je potvrda ovog principa: Makrokosmos u Mikrokosmosu i obrnuto. Takođe bi mogli kazati, sa psihološke tačke gledišta: „Kao što je u unutrašnjosti jeste i u spoljašnjosti", i zbog toga se Veliki Mudraci prepoznaju po svojim delima.

VIBRACIJA: „Ništa nije nepokretno, sve vibrira." Sve se kreće, sve neprestano vibrira. Ništa u Univerzumu nije nepomično. Podsetimo se da i u tvrdoj i prividno nepomičnoj steni postoje atomi sa njihovim protonima i elektronima koji kruže oko njihovog jezgra, koje takođe vibrira. Čak i „Logos odjekuje", „Na početku beše Reč"...

POLARITET: „Sve je duplo, sve ima svoje suprotno, ekstremiteti se dodiruju." Sve ima dva pola. Suprotnosti su po prirodi identične, ali različite su po polarizaciji i stepenu. Ekstremiteti se dodiruju; paradoksi se rekonciliraju. Tamo gde Svetlost jače sjaji, Tmine su dublje. Postoji dan i noć, muškarac i žena, pozitivno i negtaivno, belo i crno, gore i dole, itd. Ali onostrano onome što nazivamo Dobrim i Zlim nalazi se neizreciva sreća Apstraktnog Apsolutnog Prostora.

RITAM: „Sve postoji u fluksu i refluksu, jedna akcija i jedna reakcija, jedno napredovanje i jedno nazadovanje." Sve teče i zatim teče nazad; sve podleže periodima napredovanja i nazadovanja. Prolaze časovi, dani i godine i njihove tuge. Sve je povinovano Zakonu Klatna: neko vreme na desno i istom merom na levo. Ritam je kompenzacija ovog principa.

Sedam    hermetičkih principa. Ključevi EzoterizmaUZROK I POSLEDICA: „Ništa se ne događa slučajno, sve se događa u skladu sa Zakonom." U životu svaki Uzrok ima svoju Posledicu i svaka se Posledica pretvara u Uzrok. Univerzum nikada ne bi zgazio ni najmanjeg mrava bez razloga. Božansko Pravosuđe ne dejstvuje iz besa ili ljutnje, već po ovom najvišem Zakonu Uzroka i Posledice.

GENERACIJA: „Generacija (rađanje) se manifestuje u svemu, sve ima ženskog i muškog agenta." Svud postoji Generacija, sve ima dva principa (muški i ženski); Generacija se manifestuje u svim sferama Savesti; kao što smo imali jednog fizičkog oca i jednu fizičku majku, takođe imamo Oca i Majku koji su dali da se rodi naša Savest, naša Duša; da bi razvili naš ukupan Unutrašnji Univerzum, imamo potrebe da ponovo spojimo Suprotnosti: Muškarca i Ženu, Kralja i Kraljicu, Sunce i Mesec, Vatru i Vodu, Zlato i Srebro, Pozitivan pol i Negativan pol.

Časopis AKALDANA, 2/2002

linia_final de pagina.png

AddThis Social Bookmark Button
 
< Da li postoji Bog?   Hermesova Smaragdna Tablica >