Skip to content
E.M. Samael Aun Weor: Gnosis, Psychologie, Esoterie, Alchemie, Kabbalah
‪Pijn is het resultaat van onze slechte daden

Het Belang van Dromen

Afdrukken E-mail
Geschreven door Samael Aun Weor   
Ook voor ons is het belangrijk, zelfs al bevinden we ons in het Westen, dat we beginnen te begrijpen hoe essentieel dromen zijn voor het begrijpen van onze sociale relatie met anderen en met onszelf.

Hoewel omringd door krijgszuchtige stammen die dwalen in de Maleisische jungle, hebben de Senoi – geven de experts van de materie toe al 200 of 300 jaar geen gewelddadige misdaden of conflicten in de gemeenschap gekend. Het zijn vreedzame mensen, met een liefdevolle natuur, en hun interpersoonlijke relaties hebben een zodanige verbetering ondergaan dat de dorpen die hen omringen het interpreteren als een product van een speciale magie. De Senoi lachen in zichzelf om dit soort overtuigingen, maar doen niets om ze te weerleggen, omdat ze heel bruikbaar zijn om de vrede te onderhouden zowel buiten als binnen de gemeenschap.

Wat de Senoi in werkelijkheid hanteren is een diepe kennis over dromen, waar zij beslissende waarden aan toekennen. Het zijn de dromen die voor elke belangrijke gebeurtenis in het leven bepalen op welk moment en op welke manier het dient te worden uitgevoerd, daarom vormt de droominterpretatie de belangrijkste bezigheid van de stam. Het resultaat is volgens studies uitgevoerd door een aantal onderzoekers, een samenleving die nauwelijks agressie en geweld kent.

Al vanaf jonge leeftijd leren ze hun kinderen hun dromen te vertellen, en ze geven ze de instructie en de methode om deze te controleren, waaraan de Senoi, zoals velen bevestigen, de voortzetting van hun sociale en psychische stabiliteit te danken hebben.

Ook voor ons is het belangrijk, zelfs al bevinden we ons in het Westen, dat we beginnen te begrijpen hoe essentieel dromen zijn voor het begrijpen van onze sociale relatie met anderen en met onszelf. We kunnen, beetje bij beetje, beginnen met het verwerven van een discipline met als doel het niet vergeten van de voorvallen en gebeurtenissen die we leven buiten het lichaam terwijl we slapen (zie het boekje getiteld ‘Oneirische Discipline’).

Met dit alles bevestigen we niet dat alle dromen transcendentaal zullen zijn voor ons leven, maar dat de meerderheid van hen het product is van deze wereld van verlangens die verborgen is in het menselijke onderbewustzijn, zoals Freud zei. We moeten niet vergeten dat het rationale zoogdier die heden ten dage de vijf continenten bevolkt 97% egoïstisch materiaal is, of in andere woorden, dat de helderheid en het onderscheidingsvermogen dat het Bewustzijn geeft slechts voor 3% vrij is; de rest is verschrikkelijk geconditioneerd door de reeks ongewenste elementen die we binnenin ons dragen: haat, jaloezie, benijdzucht, trots, ijdelheid, vraatzucht, etc., etc., etc.

Werkelijk waar, moet ieder persoon die zijn psychologische achtergronden geheel wil kennen, veranderen in een spion van zijn eigen dromen. Het zijn de dromen gerelateerd aan het freudiaanse onderbewustzijn die wij verbonden vinden aan, bijvoorbeeld, het motorisch-instinctieve centrum, dit is de weerklank van de dingen die we hebben gezien tijdens de dag, de simpele sensaties en bewegingen, slechts een astrale herhaling van wat we dagelijks leven...

Hetzelfde, ervaringen van een emotionele aard, zoals de angst (zo schadelijk voor de mensheid), gebeuren doorgaans in de chaotische dromen van het instinctieve-motorische centrum. Er bestaan dus intellectuele dromen, emotionele, motorische, instinctieve en seksuele; dromen die gerelateerd zijn aan de vijf inferieure centra van de menselijke machine.

Het is echter goed te beseffen dat elke droom, hoe absurd of onsamenhangend hij ook mag zijn, een betekenis heeft, die niet alleen naar het psychische centrum waaraan het gekoppeld is wijst, maar ook naar de psychologische staat van zo een centrum. Dezelfde geschiedenis toont ons door de duizenden jaren heen hoe de grote slechteriken en tirannen werden aangevallen door nare dromen. Ze zeggen populair dat de goeden en vromen ‘de slaap der rechtvaardigen slapen’.

Laten we ons tenminste voor een moment de kwellingen herinneren die de vrouw van Pontius Pilatus had in de nacht voordat de Romeinse procurator Jezus Christus ter dood veroordeelde (Mt 27, 19). Zo gaat het gezegde dat ‘een goed geweten als een zacht kussen is’.

Werkelijk waar, moet ieder persoon die zijn psychologische achtergronden geheel wil kennen, veranderen in een spion van zijn eigen dromen. Wat zijn de mentale activiteiten tijdens onze slaap? Welke emoties bewegen en roeren ons? Wat zijn onze activiteiten buiten ons fysieke lichaam? Welke instinctieve sensaties overheersen? Hebben we kennis genomen van onze seksuele staat die we hebben tijdens de droom?

We moeten oprecht zijn tegenover onszelf. Terecht zei Plato: “Een mens ken je door zijn dromen.”

Veel boetelingen die veronderstelden kuis te zijn, werden onderworpen aan proeven in de Innerlijke Werelden; slaagden niet in het seksuele centrum en vielen in nachtelijke emissies. “Voor alles wilt u verantwoordelijk zijn, behalve voor uw dromen. Wat een beklagenswaardige zwakte, wat een gebrek aan moed en logica! Niets is u meer eigen dan uw dromen,” kwam groot filosoof Frederich Nietschze er nadrukkelijk toe te zeggen.

Zonder twijfel functioneren in een perfecte ingewijde de vijf psychologische centra: intellectueel, emotioneel, motorisch, instinctief en seksueel in perfecte harmonie met het oneindige. De kwestie van het foutief functioneren van de centra is een thema dat een heel leven studie vereist door de zelfobservatie en de actie van het rigoureus bestuderen van de dromen.

Zonder twijfel functioneren in een perfecte ingewijde de vijf psychologische centra: intellectueel, emotioneel, motorisch, instinctief en seksueel in perfecte harmonie met het oneindige. Het is niet mogelijk om in eén moment het begrip te bereiken over de centra en hun juiste of foute werking, we hebben oneindig geduld nodig... Heel het leven ontvouwt zich via de functies van de centra, en wordt hierdoor gecontroleerd. Onze gedachten, gevoelens, ideeën, hoop, angsten, liefdes, haat, handelingen, sensaties, pleziertjes, bevredigingen, frustraties etc., vinden we in de centra.

De ontdekking van elk willekeurig onmenselijk element in een van de centra kan meer dan genoeg motivatie zijn voor het esoterische werk. Elk psychologisch defect moet eerst begrepen zijn met behulp van de techniek van meditatie voor verder te gaan met zijn eliminatie. Het verdelgen, uitroeien en elimineren van enig willekeurig ongewenst element, is alleen mogelijk door het aanroepen van de hulp van ‘Tonantzin’ (de Goddelijke Moeder Kundalini), een variant van ons eigen Zijn, de eigen Fohat van elk van ons. Zo is hoe wij sterven van moment tot moment; alleen met de dood komt het nieuwe...

Bibliografie: de oeuvre's van SAMAEL AUN WEOR

Gnosis, Gnosticisme, Psychologie, Zelfkennis, Het Belang van Dromen, Pad, Zin, Bestaansreden, Bestaan, Reden, Antwoord, Doel, Levensvragen, Bewustzijn, Psychologie, Veranderen, Zelfverwezenlijking, Spiritueel, Ontwikkelen, Spiritualiteit, Spirituele, Ontwikkeling, helderziend, intuïtie, bewustzijn, vorige levens, reïncarnatie, spiritueel, waarheid
AddThis Social Bookmark Button