Mária Magdolna - a gnosztikusok mesternője

Írta: VOPUS   

A La Vanguardia katalán napilap cikke

Gnosztikusok- őskeresztények

A sivatag

A gnoszticizmus a kánoniként kötelezővé tett értelmezést visszautasító hívek egy csoportjának az értelmezése a keresztény tanokra. A teológus Jens Schröter a berlini gnosztikus körök után Barcelonában folytatta munkáját a témában. Schröter az egyik legjelesebb ismerője a gnosztikus szövegeknek, akit a Katalán Teológiai Egyetem hívott meg egy nemzetközi tanácskozásra, amelyet az őskereszténység korabeli gnosztikus mozgalmak témájában tartottak (El moviment gnòstic en el marc del cristianisme antic). Az egyházatyák, mint például Iréneusz és Epifániusz is jelezték a gnosztikusok eltérő nézeteit: ennek következtében kiszorították őket a kereszténység peremére, míg végül a sivatag homokja be nem temette a történetüket…

Kik voltak a gnosztikusok?

A második és harmadik század keresztényei sohasem nevezték magukat gnosztikusoknak („ismerőknek”)!

Ki nevezte el őket így?

Egy olyan szövegértelmező, amilyen a Kr. u. 175 körül élt lyoni Iréneusz, eretnekeknek és az egyházon kívülállóknak nyilvánította őket.

Mit állítottak ezek a gnosztikus keresztények?

Azt, hogy Sofia (a bölcsesség) kivált a Teljesség felsőbb világából és tévedésének siralmai egy kisebb istent, egy démiurgoszt arra késztettek, hogy megteremtse ezt az alsóbb világot.

Tiszta lélek

Ezt, a mi világunkat?

Igen, ezt a világot.

Ez a démiurgosz… a Teremtés könyvének istene?

Igen. A héber Biblia Jehovája volt az alsóbb, „gonosz” isten, aki megteremtette a véges és romlandó anyagot. A gnosztikusok számára a valódi Isten nem teremthetett semmit, ami tökéletlen.

Megvan benne a logika, ugye?

Ebben a kegyetlen alsóbb világban az emberi lény csak egy csomó romlottság, egy húsöltözék, az anyag börtöne… amely fogva tartja az istenség egy szikráját, Sophiat.

Ez a szikra a lélek?

Igen. Azonban csak egyesek képesek használni: akiknél megvan az ismeret. A gnózis okkal jelent „ismeretet”: csakis az menekül meg, akinek van ismerete.

Akkor hát, hogyan menekülhetek meg?

Annak a tudása által, hogy minden ami az alsóbb világban van, mulandó… kivéve ezt az isteni szikrát. Ha jól megismered, akkor összeköt a felsőbb világgal, a valódi Istennel: a halált követően ez az isteni szikra visszaszáll a felsőbb világ kebelébe.

Mi történik ha nem ismerem meg?

A szikra kóborol, elvész, kárba vész… „Csakis az nyeri el a mindenség tudását, aki megismeri önmagát” – tartja a gnosztikus bölcsesség.

Ki segíthet a megismerésben?

A gnosztikus írások, a bölcsesség írásai: az evangéliumok, amelyek megmagyarázzák, hogy Jézus a megismerés útját megmutatni érkezett.

Melyek ezek az evangéliumok?

Tamás Evangéliuma. Fülöp Evangéliuma. János Apokrifja. Az Igazság Evangéliuma. Júdás Evangéliuma. Mária Evangéliuma…

Ezeket az evangéliumokat nevezik apokrifoknak?

Mindezeket a gnosztikus evangéliumokat a IV. században  kiáltották ki apokrifoknak. Vannak viszont más apokrif evangéliumok is az egyházban, amelyek nem gnosztikusak.

Hol találhatjuk meg a gnosztikus evangéliumokat?

1945-ben az egyiptomi sivatagban, Nag Hammadinál találtak bizonyos síremlékekben tizenhárom pergamentekercset, amelyek a IV. századból valók, és amelyeket csodálatosan megőrzött a száraz klíma. Ezeket ma múzeumok és egyetemek tanulmányozzák a világ minden táján.

Mária Magdolna- egy gnosztikus Mesternő

Ki vagy kik írták ezeket a gnosztikus evangéliumokat?

Az őskereszténység követői. Van egy központi irat, amelyet Mária Magdolnának tulajdonítanak: úgy tartják, hogy ő volt Jézus kedvenc tanítványa, kiváltságos tanításokat adott neki és valódi mesternő volt.

Nagyon érdekes.

Mária Evangéliumában megjelenik Péter apostol (az Egyház atyja), aki féltékeny Mária Magdolna kiváltságaira…

Egy újabb különös tanítás?

A leírhatatlan Anyáról beszél, aki a mennyekben van, a szűzi Barbelóról, a valódi Isten női arcáról, aki ezáltal androgün Istenné válik…

Óh, igazán?

Ez egy erőteljes allegória, amely azt állítja, hogy a nő és a férfi egysége nélkül nem létezhet isten. Egy hiányos istenség mondhatjuk, hogy nem is istenség.

Lehetett volna ez a fajta kereszténység a domináns?

Nehezen. Megbecsülték a titoktartást, mivel úgy gondolták, hogy nem mindenki eléggé felkészült a tudásra: ez egy kiváltságos, elitista kereszténység volt. (Szerkesztői megjegyzés: Ehhez hozzá kívánjuk fűzni, hogy amiről a szakértő itt beszél, arra utal, hogy minden vallásban megvolt a két kör – a nyilvános és kevésbé mély, amelyet exoterikusnak nevezünk, illetve a hermetikus, amelyet ezoterikus körnek hívunk. A kereszténységben a gnosztikusok pontosan ez utóbbihoz tartoztak. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a gnosztikusok nem adták át a világban a teljes igazságot, amelyet az akkor újonnan alapított Apostoli és Római Katolikus Egyház elrejtett, hogy könnyebben tarthassa az embereket rabságban, illetve, hogy a maga intézményeitől tegye őket függővé; a gnoszticizmus mindig is megtartotta ezeket az igazságokat, annak ellenére, hogy egyes történészek elitistának minősítették. Erre példa, hogy az apostoloknak és magának Jézusnak is volt párja, ami azt jelenti, hogy Isten szolgálásához nem szükséges és nem is kell cölibátusban élni, azonban kötelező a tisztaság, a szűziesség – ebben a témában zavaros a társadalom és az egyház álláspontja. A Katolikus Egyház napjainkban mindent tagad. Egy másik példa lehetne az, hogy Krisztus, a kabbala szerint és Tarsusi Pál szerint is, az ember benső lényének egyik része, amely megtestesülhet, kifejlődhet, és nem pusztán egy történelmi személy volt, aki valamikor régen élt; Jézus ezt inkarnálta és ezért lett belőle Jézus Krisztus. Az ilyen és hasonló témákat nem nagyon kedveli a Katolikus Egyház. Ezért döntöttek úgy, hogy száműzik a gnózist az intézményükből és eretnekségnek minősítik, mert ez az ismeret erőt és hatalmat ad az emberi lénynek, hogy ne kelljen semmiféle intézménytől függenie Isten elérésében. Ez a valódi oka annak, hogy a századok során ahányszor nyilvánosan vagy titkos formában megjelent a Gnózis, az Egyház mindig halálra üldözte.)Aszkéta

Milyen mindennapi életvitelt folytattak a gnosztikus hívek?

A lehető legaszketikusabb életvitelt gyakorolták. Közülük is kitűntek a tökéletes keresztény szerzetesi életet folytatók.

Hogyan vélekedtek a szexualitásról?

A szexualitást, hogyha csupán ezen csalárd és ártó világi testnek, az anyagnak a szaporodására értjük, akkor elvetették. Mivel a megváltás kérdésében a testet nem tartották fontosnak, azzal vádolták őket, hogy szexuális züllésbe estek. Erről azonban nincsenek hiteles bizonyítékok. (Szerkesztői megjegyzés: A jelenlegi egyházaknál viszont vannak bizonyítékok különböző visszaélésekre, és a vallások alapjai éppen ezért nem tekinthetőek hitelesnek. A történelmi gnózisban keveset írtak a szexualitásról. Ajánljuk a honlapunk Alkímia rovatának a cikkeit: https://old.vopus.org/hu/gnozis/alkimia/)

Mennyi ideig élt a Gnoszticizmus?

Az egyik ága, a manicheizmus egészen a középkorig maradt fenn: ebben kijelentették, hogy létezik egy jóságos isten és egy gonosz isten.

Lehetséges, hogy a középkori katarok késői gnosztikusok?

Szigorúan véve, ők tulajdonképpen az egyháziak ellen fordult reformpárti keresztények. Habár találunk némi átfedést a gnoszticizmussal, a dualista nézőpont tekintetében… ennek ellenére azonban nem tudok egyértelmű kapcsolatról beszélni. (Szerkesztői megjegyzés: Ajánljuk Serge Hutin, „A gnosztikusok” című munkájának a tanulmányozását, amelyben bővebben kifejti, hogy a gnosztikus alapelvek a történelem során, egészen napjainkig követhetően, a legkülönbözőbb időkben bukkannak fel: https://old.vopus.org/hu/gnozis/gnozis-gnoszticizmus/gnosztikusok.html)

A gnoszticizmusnek mely követőit ismerjük?

Simon Mágus, Alexandriai Valentinus, Samosatai Pál, Alexandriai Karpokratész… Közülük egyesek elvetették a tükröket, mert azok az alsóbb világ durva anyagát tükrözik.

Gnosztikus bölcsesség
Mária Magdolna - a gnosztikusok mesternője