Da, postoji Pakao... Da, postoji Đavo... Da, postoji Karma

Autor Editor VOPUS   
Da postoji Pakao... Da, postoji Đavo... Da, postoji Karma

Spustiti se u Paklene svetove, Planetarne infradimenzije i Mračne ambise, koji su pomenuti u svim religijskim tekstovima antikviteta, oduvek je predstavljalo značajan zadatak kojim su antički junaci, Titani, Bogovi ili Polubogovi osvojili pravo da napuste zemaljski svet sa njegovim mizerijama, kako bi se uzdigli u sfere beskonačnosti i večnosti.

Veliki inicijat firentinske Italije, Dante Aligijeri, evocirao je još u svojoj Božanstvenoj komediji, strašne kazne koje su čekale izgubljene duše, osuđene na dezintegraciju njihovog Psihičkog materijala, u Arkadama ili u Krugovima Podzemnih svetova ili u Tartarusu, kako su ga nazivali Grci, pristalice metafizike.
Sličnu je avanturu prošao, pre mnogo vekova, u ezoteričkom Kritu, onaj grčki hijerofant nazvan Tezej, onda kada se spustio u prokleti lavirint, u čijoj unutrašnjosti ga je očekivao nem i zao gnusni Minotaur, taj koji je mnogim smelima oduzeo život, nemilosrdno ih proždirući. Ipak se, inteligentan i potčinjen Bogovima, Tezej spustio potpomognut božanskom Arijadnom, koja mu je dala vlasi svoje kose da bi mu poslužile kao vodič za ulazak i izlazak iz tog hodnika, a da ne rizikuje i da ne bude uhvaćen u one enigmatične ambise. Na kraju, naoružan simboličnim mačem i beskrajnim junaštvom, plemeniti junak obezglavi Minotaura i oduzme mu sveti dragulj, koji je bio tokom milenijuma u rukama onog monstruma.
Sve ove priče, prijatelju čitaoče, nose pečat hermetičkog simbolizma, a bez pomoći Gnoze (Božanske spoznaje) bilo bi nemoguće da pokušavaš da dešifruješ uzvišene sadržaje ovih putovanja u oblasti tmina. Otkriti, proveriti, čeznuti ka vrhovnoj spoznaji koja je sadržana u ovim pričama, predstavlja ne samo legitimno pravo, nego upravo dužnost koju treba svako ljudsko biće da ispuni, ako želi da nađe korene svoje egzistencije i da stigne do nevidljivih delova koje ona obuhvata.
Hermes Trismegistus je već rekao: „Pre uspona treba da se spustiš“, a V.M. Samael Aun Weor, kao veran tumač okultnog predanja, svečano je tvrdio: „Pre svakog uzdizanja postoji jedno strahovito poniženje.“ Sam Isus Hristos, pre nego što se uzdigao do Oca svih Svetlosti (Kabalistički Keter svakoga od nas), spustio se u Paklove i trećeg dana (alegorično) se podigao na Nebesa, kako bi ostao ustanovljen na desnoj strani Samo-milostivog.
Iz svega što smo ranije izložili lako je da shvatimo da svaki istinski aspirant ka Supremnoj Svetlosti treba da uspešno izvrši slične zadatke unutar sopstvenih Paklova, kako bi iščupao iz Tmina onu Svetlost koja je nekada sijala u srcu čoveka i koja je, nakon što je čovečanstvo palo u životinjsko razmnožavanje, ostalo u zamci demonskih entiteta, koje na gnostičkom jeziku nazivamo terminima „Ja-ovi“ ili „Nepoželjni psihički agregati“.
Da, presrećni čitaoče, Svetlost je ćerka tmina, „dobrovoljnih patnji“ i „svesnih požrtvovanja“, koja treba da se ostvare u našoj Okultnoj anatomiji, Psihičkoj ili Duhovnoj. Ovo je velika misterija Sofije (Duše), koja je udubljena u Haosu gde ona preklinje Nebo za brzo oslobođenje, dok se razni neprijatelji Svetlosti teško bore da je udube sve više u Ambis sopstvene propasti.
Ova rasprava, cenjeni čitaoče, otkriva jedno od magistralnih dela hermetičke literature: Božanstvenu komediju. Ovu stvar čini pomoću jednog veoma skupog instrumenta, koji se naziva „Neposredno mističko iskustvo“. Samo posredstvom najuzvišenijih sposobnosti Budne Svesti moguće je da obaviš sva detaljna istraživanja koja su opisana u ovom delu i koja svedoče, ostavljajući na stranu dijalektičke materijaliste i istoričare, o činjenici da zaista „DA, POSTOJI PAKAO…, DA, POSTOJI ĐAVO…, DA, POSTOJI KARMA…“
Pseudo-ezoterizam je često poricao, pošto su mu nedostajali rigorozni metodi za istraživanje, postojanost religijskih Đavola, Paklenih boravišta i kazne ili Karme kojoj su duše podvrgnute. Ipak, u ovom traktatu, čitava ova tematika je naučno razvijena uz pomoć transcendentalne i transcendentne logike.
„Zakon Akcije i posledice“ uvek je dejstvovao tokom večnosti, a želja da se ignoriše jeste karakteristika kratkovidosti koja hoće da dotakne sunce prstom. Dobro, sada nije dovoljno samo da znamo da smo pod prismotrom Kosmičkog pravosuđa; važno je da stignemo da spoznamo praktične formule kako bismo se spasli persekucije Arhonata Sudbine, a ova stvar je, cenjeni čitaoče, jedan od parametara koji je vodič lekture ovih svetih stranica.
Pojedini ateisti ili neprijatelji večitog nekada su rekli: „Pakao ne postoji, on je upravo ovde u ovom svetu i to je sve.“ Mi odgovaramo kao i gospodin Emanuel Kant (veliki filozof iz Keningsberga): „Spoljašnjost je refleksija unutrašnjosti“, a da bismo pravo govorili, današnji se svet pretvorio u živi Pakao; pored svega toga, uzroke ovih svetskih anomalija treba da tražimo upravo u samoj svojoj unutrašnjosti, ovde i sada.
Istaknuti materijalisti ne znaju da u onostrano trodimenzionalnom životu mi nastavljamo da postojimo u drugim dimenzijama za koje savremena fizika već ponešto zna i u kojima, onda kada stigne čas smrti, naše sopstvene energetske uslovljenosti (Psihološki Ja-ovi koji se međusobno svađaju) vodiće nas, zbog vibratornog afiniteta, u slične dimenzionalne sfere sa svim što je opisano u plemenitim teološkim traktatima raznih naroda antikviteta, tamo „gde se čuje samo plač i škrgut zuba“.
Materijalisti pozitivisti treba da znaju da ne postoji samo Evolucija u univerzalnoj mehanici, već postoji takođe njena sestra bliznakinja, Involucija. I ova dva zakona učestvuju u svim fizičkim i metafizičkim pojavama. Na ovaj način, govoreći onako kako je to činio Veliki Avatar Krišna u svojoj doktrini Transmigracija duša, ništa nije čudno ako se spozna da duša koja nije otelotvorila svoje energetske božanske principe i koja je uzaludno istrošila cikluse kosmičke manifestacije, ona je onda učvrstila u svojoj unutrašnjosti sve što je protivno Svetlosti, Istini, Biću, a iz ovog razloga involuiraće u Atomske Paklove Prirode sa ciljem da oslobodi, posredstvom bolnih procesa, ono što je esencijalno i koje jednoga dana treba da se ujedini sa Večitim.
Sav ovaj uvod o perigrinaciji Duše iz ambisa u ambis, biva magistralno objašnjen kroz ovo divno delo, kako bi se na ovaj način ispunile reči Hermesa Tota, koji je, najavljujući povratak autentičnog okultizma, uzviknuo: „Počevši od sada dolazi ono što je nekada bilo, a nekada je bilo ono što je sada“. Jovan, veliki vidovnjak iz Patmosa je ovo ovako izrazio: „Od proročkih vremena, nebo se jurišom osvaja i samo su ga hrabri zadobili”. Gnoza se već ispunila, približila se do tvojih vrata, a sad tebi pripada zadatak, ljubazni čitaoče: Podaj seme onome ko nema, a želi da seje, i podaj savet onome ko ne zna, a želi da uspe.

Izdavači
linia_final de pagina.png
AddThis Social Bookmark Button