DVE ZVERI u Apokalipsi

Autor Samael Aun Weor   
«I stadoh na pesku morskom; i videh ZVER gde izlazi iz mora, koja imaše sedam glava, i rogova deset, i na rogovima njenim deset kruna, a na glavama njenim imena hulna.» (Ap. 13: 1).

Ova Zver sa sedam glava je fornikatorsko čovečanstvo. Onih deset rogova to je Točak sudbine. Zver se diže iz Ambisa i pada u Ambis. Onih deset kruna na sedam glava znači da Zver suvereno vlada u toku Gvozdenog doba ili Kali Juge. Ali, kada se Točak sudbine obrne oko svoje ose, Zver će se stropoštati u provaliju.

«I zver koju videh beše kao ris, i noge joj kao u medveda, i usta njena kao usta lavova, i dade joj zmija silu svoju, i presto svoj, i oblast veliku.» (Ap. 13: 2).Poruka Vodolije

«I videh jednu od glava njenih kao ranjenu na smrt, i rana smrti njene izleči se. I čudi se sva zemlja iza zveri, i pokloniše se zmiji, koja dade oblast zveri (sledi zver) (Ap. 13: 3).

Kada Braća Hrama ispitaju ovu glavu Zveri, ranjenu i izlečenu, vide novi simbol. Vide čoveka sličnog gorili, prepunog maligne inteligencije. Čovek-gorila, odvratan i strašan, tera pred sobom četiri zveri, a on je peta. One četiri idu okovane lancima, a on ih tera napred. Ovim simbolom shvatamo da je ta ranjena glava perverzni čovek Pete rase, aktuelni čovek. Ova maligna rasa diže se u bratoubilačke i varvarske ratove, ali nakon što je smrtno ranjena, izleči se, i potom se sva Zemlja čudi Zveri. Realno, i unutrašnja tela su ranjena u borbi. Ali su izlečena uz pomoć Majstora medicine.

«I pokloniše se aždaji [Sotoni], što dade oblast toj zveri; i poklonila se zveri, govoreći: Ko je kao zver? I ko može ratovati s njom?» (Ap. 13: 4). Sav svet se smatra da je civilizovan i obožava Zver. Svi obožavaju Ja, Samog sebe, Sotonu koga imamo unutra. Svet živi u zlu. Svi vole Zver i valjaju se u blatu.

«I data joj biše usta koja govore velike stvari i huljenja, i data joj bi moć da čini četrdeset i dva meseca.» (Ap. 13: 5). Zver ima nadmoćnosti u toku čitave Kali Juge i suvereno vlada. Ona je Velika Prostituka čija je vladavina završena.

«I otvori svoja usta da huli na Boga, da pohuli na Njegovo ime [ateizmom] i na Njegov šator [fornikacija], na one koji imaju svoj šator na nebu [sveci] (Ap. 13: 6).

«I dato joj bi da se bije sa svetima, i da ih pobedi [pali su mnogi Inicijati]; i data joj bi oblast nad svakim kolenom i narodom i jezikom i plemenom.» (Ap. 13: 7). Sve čovečanstvo kapituliralo je pred velikom Zveri koja se diže iz Ambisa i koja sada pada u Ambis.

«I pokloniše joj se svi koji žive na zemlji kojima imena nisu zapisana u životnoj knjizi Jagnjeta, koje je zaklano od postanja sveta.» (Ap. 13: 8).

U Koranu, knjiga života nazvana je Alin i sadrži uputstva pravičnih i anđela.

Knjiga onih izgubljenih nazvana je kod mohamedanaca imenom Syyn. Dobra i loša dela izmerena su na vagi Kosmičkog Pravosuđa.

Oni koji nisu ubeleženi u knjigu života, već se potapaju u zastrašujući Ambis. Jedina je Gnostička vera ta koja može spasiti one izgubljene. Jagnje je bilo usmrćeno od početka sveta, onda kada smo mi fornicirali. Sada treba da vaskrsnemo Jagnje u nama samima pomoću Arkanuma A.Z.F. Ovo je seksualna magija.

«Ako ko ima uho neka čuje. Ko u ropstvo vodi, biće u ropstvo odveden; ko nožem ubije valja da on nožem bude ubijen. Ovde je trpljenje i vera svetih.» (Ap. 13: 9-10).

Zakon je zakon. Plaća se za ono što se čini. Sveti poznaju Zakon i zbog toga su strpljivi. Zaista, za istinu vam kažem da su vremena kraja već stigla. Onaj ko zarobljava biće zarobljen. Onaj ko mačem ubija od mača će umreti. Samo ulazeći u arku nauke moći ćemo da se spasemo. Izašli smo iz Edena kroz vrata seksa. Samo kroz ova vrata možemo ući u Eden. Eden je sam seks.

Niko ne može ući u Eden kroz lažna vrata. Zakon je zakon. Otkuda smo izašli, onuda treba i da uđemo. Ovo je zakon.

Opus Magnus je nauka seksualne transmutacije. Treba da učinimo da se energija Trećeg Logosa ponovo vrati prema unutrašnjosti i nagore. Tako ćemo se pretvoriti u bogove. U Velikom Delu alhemičara potrebni su voda i ulje. Pola vode, pola ulja. Oni koji preziru vodu, ne uspevaju u Velikom Delu. Možemo se prosvetliti sa našim sopstvenim duhovnim uljem, samo onda kada imamo čistu vodu života (akumulirano seme).

«Šta su one dve grančice maslinove, što su među dva levka zlatna, koja toče ulje kao zlato?» «To su dve masline koje stoje kod Gospoda sve zemlje.» (Neka se vidi Zaharia 4:12,14).

Ovo su ta dva svedoka koji, kao sinteza, rađaju se iz jezera. Oni polaze iz seminalnih kesica. Kroz ove dve masline teče transmutirana seksualna energija, ulje od čistog zlata. Oni koji tvrde da postoji više puteva da se stigne do Boga i da je seks samo jedan od tolikih, u realnosti preziru čistu vodu života, a kao posledica, ne uspevaju i propadaju u Ambis.

Zaista, zaista vam kažem da su se u čitavoj večnosti poznavala samo jedna vrata, uska, i jedan jedini put, tesan i težak, koji vodi ka svetlosti. Ova vrata i ovaj put, jeste seks.

«Navalite da uđete na tesna vrata [seks]; jer vam kažem: Mnogi će tražiti da uđu i neće moći.» (Luca 13: 24). Uska su vrata i tesan je put koji vodi ka svetlosti, i vrlo je malo njih koji ih nalaze. Obožavani naš Spasitelj, Isus Hristos, nikada nije rekao da postoji više puteva. On nam je govorio, jasno i bez obilaženja, samo o jednim jedinim vratima i jednom jedinom putu (seks). (Neka se vidi Jovan 10: 7, 9-14).

Mi, braća hrama, pozivamo vas, dragi čitaoče, da proučite ona četiri jevanđelja. Tamo ćete sami sobom moći da proverite da postoje samo jedna vrata i samo jedan put, tesan i težak.

Propovednici koji tvrde da postoji više puteva da se stigne do Boga, ignorišu da u Velikom Delu imamo potrebe za pola ulja i pola vode.

«I videh drugu zver kako izlazi iz zemlje, i imala je dva roga kao u jagnjeta, a govoraše kao aždaja. I ona je izvršavala oblast prve zveri pred njom i učinila da se zemlja i njeni stanovnici klanjaju prvoj zveri, čija je smrtna rana zalečena.» (Ap. 13: 11-12).

«I ona činjaše velika čudesa, tako da i vatru s neba spusti na zemlju pred ljude. Ona je zavodila stanovnike zemlje čudesima koja su joj bila data da ih čini pred zverjem, govoreći stanovnicima zemlje da načine lik zveri, koja je imala ranu od mača i ostala živa.» (Ap. 13: 13-14).Dve zveri_Pruka Vodolije_Samael Aun Weor, Apokalipsa

Ova Zver koja ima dva roga slična onima u jagnjeta, ali govori kao aždaja, to je materijalistička nauka stanovnika Zemlje. Realno, velika Zver je dupla, zato što ima pamet koja govori o velikim stvarima. Materijalistička nauka se igra sa onim što ne poznaje i skreće sa pravilnog puta u tmine.

Materijalistička nauka zavodi stanovnike Zemlje čudima koja su joj data da čini pred Zveri: teledirigovane rakete, kosmičke rakete, radio-televizija, ultramoderni avioni, hidrogenske bombe koje čine da se sa neba spušta vatra nad nezaštićenim gradovima, atomske bombe, atomske podmornice, smrtne radijacije, itd.

Svi ovi izumi predstavljaju čuda sa kojima Zver sa dva roga zavodi stanovnike Zemlje. Onda, zavedeni ljudi obožavaju veliku Zver i kažu: «Niko nije kao Zver! Ko može biti iznad Zveri?»

«I bi joj dato da dade duh ikoni zverinoj, da progovori ikona zverina, i da učini da se pobiju koji se god ne poklone ikoni zverinoj.» (Ap. 13: 15). Ljudi materijalističke nauke truju mase svojim teorijama. Tada, govori lik Zveri. Sveci koji ne obožavaju Zver, oni su pogubljeni, izganjani, utamničeni i omrženi. Strašna je Zver sa dva roga.

«I učini sve, male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove, te im dade žig na desnu ruku njihovu ili na čela njihova, da niko ne može ni kupiti ni prodati, osim ko ima žig, ili ime zveri, ili broj imena njenog.» (Ap. 13: 16-17).

«Ovde je mudrost. Ko ima um neka izračuna broj zveri: jer je broj čovekov i broj njen šest stotina i šezdeset i šest.» (Ap. 13: 18).

Znak Zveri su ona dva roga na čelu. Milioni i milioni ljudskih bića već imaju znak Zveri na čelu i na rukama. Skoro sve ljudsko stanovništvo koje živi u ovoj dolini suza već ima znak Zveri na čelu i rukama. Izgubile su se sve ove duše i od 1950. ulaze u Ambis. Totalno je propala ljudska evolucija.

Realno, svet se već toliko izgubio da u svetu trgovine niko ne može kupiti, niti prodati, ako nema znak Zveri na čelu i rukama. Dotle je dogurao poslovni svet.

Broj velike Zveri je 666. Ovo je čovekov broj, jer se ovaj broj na kabalistički način rastavlja ovako: 6 + 6 + 6 = 18. Potom, ako sabiremo brojke iz rezultata, imaćemo sledeće: 1 + 8 = 9. Devet je seks. Devet je čovek, zato što je čovek sin seksa.

U zaključku: u 666 sadržani su 18 i 9. Arkanum broj 18 jeste Ambis, tmine, seksualna kušanja protiv kojih treba da se bori Inicijat.

Arkanum broj 9 jeste Deveta sfera, Inicijacija.
Bogovi su osudili Veliku Prostitutku čiji je broj 666.
Presuda bogova je bila: «U ambis! U ambis! U ambis!»

Samael Aun Weor. Poruka Vodolije , Poglavlje XXIV

linia_final de pagina.png

 

 

AddThis Social Bookmark Button