Pravougli trougao – simbol pravilnosti

Autor Óscar Uzcategui   
Vekovima povezan šestarom, pojavljuje se sada u okviru naše rasprave pravougli trougao. Još su ga stari Egipćani koristili zajedno sa njihovim instrumentima namenjenim konstrukciji zdanja i raznih spomenika.
echer.jpg   
Uz pomoć Gnoze učili smo da se tajno značenje pravouglog trougla odnosi na pravilan način mišljenja, pravilan način osećanja i pravilan način dejstvovanja. Nesumnjivo da su ova tri kvaliteta ti koji nas održavaju u ravnoteži, kako gnostički kažemo, na Tajnom Putu.
    
Ako smo u pređašnjem poglavlju pokazali da šestar predstavlja krug i večnost, pravougli trougao predstavlja naš način svakodnevnog suočavanja sa našom egzistencijom. Možemo dodati, takođe, da, ako je pomenuti šestar aluzija na nebo (na božanskog Arhitekta Univerzuma), pravougli trougao jeste simbol zemlje. Zbog toga, na gnostičkim frankmasonskim ceremonijama pravougli trougao i šestar, kao predmeti rituala, predstavljeni su zajedno.
     
Naći ćemo šestar u mnogim papirusima iz Antikviteta i, što je zanimljivo, na jednoj Direrovoj slici nazvanoj Melanholija. Takođe, na mnogim hrišćanskim skulpturama, trougao se pojavljuje kao atribut Apostola Tome. Ne možemo zaboraviti da je, sa gnostičke tačke gledišta, Toma u vezi sa direktnim iskustvom kako ne bi zavisili, na duhovnom terenu, od stranih koncepata. Na ovaj način, Toma nas podseća da za postizanje rezultata u metafizičkom domenu treba da živimo u skladu sa principima koje sadrži pravougli trougao. Verovatno da je zbog ovog Toma pokrovitelj arhitekata.
    
O pravouglom trouglu Hans Biedermann nam kazuje neke interesantne stvari. Da vidimo:
    
I danas mu se pridaje specijalna čast u simbolizmu Frankmasonerije i sigurno je u asocijaciji sa rečima: pravda, pravo, pravičnost. Majstor koji predsedava ima na grudima pravougli trougao kao znak njegovog autoriteta i dužnosti koje su mu bile dodeljene.
    
Inače, pravi ugao koristi se kao emblem, pored zidarskog viska i zidarske libele (tri mobilna nakita, kao posebni znaci Majstora i one dvojice inspektora u radu lože; nepokretni nakiti su grubi kamen – odnosno učenik, isklesani kamen – odnosno funkcioner i tabla za crtanje – odnosno Majstor).
    
Pravi ugao sa dve strane, sa dužinama u odnosu 3:4, odnosi se na Pitagorinu teoremu, jer omogućuje crtranje trougla čije strane  imaju dužine od 3, 4 i 5.
    
Po Baurnjöplu:
    
Trougao predstavlja ljubav prema Bogu i prema bližnjem, a sa kojim on (masonski Majstor) treba da bude savršeno nakićen i, takođe, pokazuje svakom bratu, prilikom njegovog prvog ulaska u hram, da podsećanje na ovaj nakit, koji u sebi sadržava sve zakone, treba da stimuliše sve moguće ljudske vrline.
    
Oni koji su proučavali Renea Guénona, velikog francuskog metafizičkog pisca i istraživača, kažu nam nekoliko dosta interesantnih stvari u vezi sa simbologijom pravouglog trougla. Da vidimo:
    
Po onome što pominje Guénon u „Velikoj Trijadi” (drugo njegovo delo u kojem se daju referencije o masonskom simbolizmu i takođe hermetičko-alhemijske u vezi sa kosmogonijom Dalekog Istoka), u anglo-saksonskoj Masoneriji pravi se razlika između „Square Masonry” (Masonerija Pravouglog trougla) i „Arch Masonry” (Mesonerija Luka). Pravougli trougao i luk odnose se, očigledno, na geometrijske slike kvadrata i kruga i obe su odgovarajući simboli zemlje i neba, koje su tačno predstavljene u Masoneriji pravouglim trouglom i šestarom, verovatno njena najreprezentativnija dva amblema.
    
Pravougli trougao i šestar odnose se na misterije kosmogonije, koje su misterije zemlje i neba, a istovremeno i čoveka, kao sinteze koja proizilazi ujedinjenjem oba. Ali u masonskom simbolizmu pravougli trougao, koji služi za crtanje pravih uglova, i tako povezanih za zemaljsko, u vezi je sa prva tri stepena (koji formiraju Square Masonry), dok je šestar, koji svojevremeno služi za crtanje okruglih figura i, kao posledica, u relaciji je sa nebeskim prostorom, prvenstveno je u vezi sa Masonerijom Luka i sa stepenima drugih masonskih obreda koji su joj na neki način slični.
    
Pravougli trougao jeste u neposrednoj vezi sa konstrukcijom i delom kosmogonije, u kojima se, takođe, pojavljuje normala (zidarski visak) i libela. Zbog toga je on oznaka Venerabilnog neke Lože (nazvanim u starim ritualima „Majstor Lože”, jer je on predstavnik dotičnog stupnja, kako u loži koja radi u stupnju šegrta, tako i sabratstva), pravougli trougao, koji je tačno ujedinjenje između viska i libele, odnosno, između vertikale i horizontale, čije međudejstvo neprestano generiše univerzalni život. Ipak, šestar, pre će biti povezan sa savršenstvom dotičnog dela, savršensto koje je naravno uključeno u stepen Majstora, ali koji poprima svoj kompletni razvoj u komplementarnom stepenu Regalnog Luka.
    
U ovom okviru i kako kaže Guénon: „Ako bi stepen Majstora bio mnogo eksplicitniji i, takođe, ako bi svi primljeni bili stvarno kvalifikovani, ovaj razvoj trebalo bi da se događa u njima samima, bez da budu potrebni drugi stepeni, sa drugačijim imenima. Činjenica da su u našim danima ovi različiti stepeni potrebni da bi ostvarili sve inicijatičko učenje sadržano u stepenu Majstora, ni sa čim se ne umanjuje simboličko značenje onog što u osnovi prdstavlja  ovaj stepen, koji znači, kao što sam ranije rekao, ponovno ustanovljenje prvobitnog stadijuma, ili istinskog Čoveka, kako se u Taoizmu kaže, onog koji nije drugo nego refleksija transcendentalnog Čoveka, odnosno upravo Velikog Arhitekta Univerzuma.pravougli_trougao.jpg
    
Imajmo u vidu činjenicu da ponovno ustanovljenje ovog stadijuma znači, istovremeno, ponovno nalaženje izgubljene reči, a to je cilj kog svaka masonska aktivnost prati i da ovo ponovno nalaženje nije drugo nego ponovno uspostavljanje komunikacije sa Supremnim Centrom ili prvobitnim Predanjem, jer ovo Predanje nije drugo već sama spoznaja, koja je umešana u posedovanje ovog stanja.”
    
Drugi istraživač raspravlja:
    
Pravougli trougao bio je značajan simbol i u staroj Kini, pogotovo u ruci mističnog Fu-Hi, za koga se govori da je izumeo I-Ching. Predstavljen je sa donjim delom tela u obliku zmije i sa pravouglim trouglom u ruci, koji se shvata kao simbol izgradnje, a isto tako kao simbol magičnih sila koje mogu osvetiti.
    
Zaključujemo sada rečima Gnostičkog Patrijarha, Samaela Auna Weora: „Treba da naučimo da koračamo među pravouglim trouglovima, šestarima i oktogonima, da bi dotakli naše unutrašnje oslobođenje.”
    
A mi ti kažemo, voljeni čitaoče: Neka te pravougli trougao vodi, neka te šestar potvrdi, a visak i libela neka ti nikada ne budu neispravni...
 
Oscar Uzcategui. Večiti gnostički arhetipovi
linia_final de pagina.png
 
 
 
 
 
AddThis Social Bookmark Button