VERBUM (Stvaralačka REČ)

Autor Samael Aun Weor   
 1. U početku beše Reč (Verbum), i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. Sv. Jovan_Jevanđelje

   Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo. 

  U Njoj beše život, i život beše videlo (svetlost) ljudima. 

  I Videlo se svetli u tami, i tama Ga ne obuze.

  Posla Bog čoveka po imenu Jovana. Ovaj dođe za svedočanstvo da svedoči za Videlo da svi veruju kroza nj.

  On ne beše Videlo, nego da svedoči za Videlo.

  Beše Videlo istinito koje obasjava svakog čoveka koji dolazi na svet.

  Na svetu beše, i svet kroza Nj posta, i svet Ga ne pozna.

  K svojima dođe, i svoji Ga ne primiše.

  A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo, koji se ne rodiše od krvi, ni od volje telesne, ni od volje čovekove, nego od Boga.

  I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu Njegovu, slavu, kao Jedinorodnoga od Oca. (Jovan 1: 1 – 14)

 2. Verbum je uskladišten u seksualnom semenu.

 3. Svetlosna i spermatička bit prvog trenutka spava u dubini naše svete arke, čekajući čas da bude ostvarena.

 4. Čitav Univerzum je inkarnacija Verbuma.

 5. Ovaj Verbum je Hristonska supstanca Solarnog Logosa.

 6. U starim vremenima čovek je govorio božanskim solarnim jezikom i sve kreature zemlje, vode, vazduha i vatre podčinjavale su se njemu i bile su mu pokorne.

 7. Ali kada je čovek jeo zabranjeno voće, zaboravio je jezik Sinova Vatre i podigao je Babelov toranj.

 8. Ovaj toranj simboliše sve gramatike sveta. Babelov toranj, Egoička Pamet

 9. Tada su ljudi ostali zbunjeni među tolikim jezicima. 

 10. U antikvitetu se govorio samo jezik Edena i ovim sakralnim jezikom Sinovi Vatre su stvarali sve stvari.

 11. I Verbum je došao na svet i njega su razapeli na drvetu, na majestetičnim vrhovima Kalvarije. Došao je kod svojih, a oni ga nisu poznavali. 

 12. Verbum je svetlost koja osvetljava svakog čoveka koji dolazi na svet .

 13. Kada Sakralna Zmija stiže do našeg grla, osvajamo moć da govorimo božanskim jezikom kog smo nekada posedovali u onoj epohi titana, kada su iz reka izvirali mleko i med.

 14. Tada smo bili giganti.

 15. Da bismo govorili Zlatnim jezikom treba da praktikujemo seksualnu magiju na intenzivan način, zbog toga što se Verbum solarnog Logosa nalazi u našem hristonskom semenu.

 16. O, Arhatu, tvoja pamet sjaji kao Sakralna Vatra.

 17. Tvoja pamet bukti među talasastim plamenima Prostora.

 18. Igniske Ruže tvog mentalnog tela iskre žareći među zapaljenim žeravicama tvog razumevanja.

 19. Nova Igniska Ruža iskri sada žareći u tvom razumevanju; to je Igniska Ruža grla mentalnog tela.

 20. Blista pehar na drvetu tvoje egzistencije, sunce sjaji u žarećem Prostoru... 

 21. Uđi sada, o Arhatu, u sveti hram kosmičke pameti da bi primio simbol i slavno svetkovanje Verbuma koji odjekuje u čitavoj Kreaciji, u revnosnim ritmovima Mahavana i Chotavana.

 22. Plameni Prostora šište goreći u Igniskoj Ruži tvoga grla. 

 23. Podseti se, sine moj, da su sve stvari Univerzuma samo granulacije Fohata (Božanska Vatra).

 24. Saslušaj me sada, sine.  trandafir_sm.jpg

 25. Tvoje je grlo sada živa inkarnacija Verbuma Bogova.

 26. Saslušaj me, o, Arhatu; plameni Univerzuma govore sada posredstvom tvog stvaralačkog grla, šireći oluje na mnoštva.

 27. Jerusalime, Jerusalime, grade koji si prorocima drag, koliko sam puta hteo da sakupim tvoje sinove, kao kvočka piliće pod krila njena, a nisi hteo!

 28. Verbum sakralnih plamena izražavao se posredstvom žarećeg grla proroka Siona i zidovi, grada dragog prorocima, pobeđeni su pali pred omnipotentnom snagom Verbuma.

 29. Žareći plamen kosmičkog razumevanja, govoreći Verbumom Svetlosti, snažno je božanski...

 30. Tvoja je Pamet sada sagorevajuća lomača, o, Arhatu.

 31. Četvrta Zmija pretvorila te je sada u vatrenog zmaja reči.

 32. Seksualna vatra Edena procvetala je sada „na tvojim plodnim usnama, pretvorenim u VERBUM“.

Napomena:

„Vatrena Ruža“ je knjiga u kojoj Majstor opisuje podizanje Zmije u njegovom Mentalnom telu (4. Inicijacija).

Samael Aun Weor. Vatrena Ruža, pogl. VERBUM (Stvaralačka REČ)

linia_final de pagina.png

 

 

AddThis Social Bookmark Button