Anyag és szellem

Írta: VOPUS   
Materializmus - Anyag és szellem

A kommunikációs médiákban sok beszélgetés, sok vita folyik Isten létéről vagy nemlétéről, a „gnosztikus vagy agnosztikus” filozófia szerint élt élet döntéséről.

A fél világ meg van győződve arról, hogy Isten nem létezik, és a materialista életről szóló hitébe kapaszkodik, egyetlen célja a „pénz Úr” megkaparintása, az életét az érzéki élvezetek kielégítésére alapozza, ezeknek a szolgájává válva.

A világ másik fele meg van győződve egy „Szellemi Istenbe vetett hitről”, az életét olyan dogmákra és szokásokra alapozva, amelyeket sosem ért meg.

Spiritualizmus - Anyag és szellem

Az elmének megvan az a képessége, hogy e két ellentétes álláspont mentális hitét fenntartsa; a szélsőségeken túl van a megértés, amely a valóság közvetlen tapasztalatából fakad.

A magányban, önmagunkkal szemtől szemben, mindannyian, istentagadók vagy hívők, bármelyik táborban is legyünk, érezzük, hogy valami rosszul megy, látjuk, hogy sok a szenvedés, rájövünk arra, hogy sok velünk történő dologra nincs magyarázatunk, a saját életünk számos körülményére nem találunk teljes választ, és érezzük, hogy valami hiányzik. Miért? Mi ez a dolog, ami hiányzik?

Nt.M. Samael Aun Weor „Az ötödik evangélium” c. művében a következőkön elmélkedik:

Nem tagadhatjuk, hogy a világon két irányzat van, amelyek élet-halál harcot vívnak a fölényért. Elsősorban a SPIRITUÁLIS irányzat, amely vallásokból, iskolákból és hitekből áll. Másodsorban a MATERIALISTA irányzat, a maga dialektikájával stb.

A spirituális irányzat azt gondolja hogy ő és csakis ő birtokolja az igazságot. A materialista, ateista irányzat is azt feltételezi, hogy birtokolja az igazságot. A spirituális irányzat a Szellem-Istennek hódol, nem számít, hogy milyen nevet kap: Allah, Brahma, Isten... A materialista irányzat az Anyag-Istennek hódol, ugyancsak függetlenül attól, hogy milyen nevet kap.

Két irányzat van: a spirituális a hitein alapszik, habár megvan a maga dialektikája is; a materialista a hiteire alapoz, és nem tagadhatjuk, hogy ugyancsak megvan a dialektikája.

Sokan tanulmányozták Karl Marx materialista dialektikáját. A materialista tudósok nyilván azt feltételezik, hogy végérvényesen ismerik az Anyagot. Hogy vannak-e főpapjaik? Igen, vannak! A spiritualista irányzatnak is megvannak a főpapjai, és azt hiszik, hogy teljes egészében ismerik a Szellemet. Ez két irányzat, amelyek élet-halál harcot vívnak a fölényért.

Bábel tornya - nézőpontok Mindkét oldalon vannak tisztességes emberek, mindkét oldalon (legyen az a bal vagy a jobb) vannak megfontolt emberek, akik tanulmányoznak, vagy akik hisznek stb., de őszinték. Ha egyesek tévednek, hát nem hibásak; ők „őszinte becsapottak”, és ez minden (legyenek ők bal- vagy jobboldaliak).

Mindenesetre, ez a két irányzat a fölényért küzd; a SZUBSZTANCIA nevű dolognak a két pólusáról van szó.

Amit mi Anyagnak látunk, az valójában nem más, mint a Kezdeti, Elemi, Isteni Homogén Szubsztancia kristályosodása. A Föld, szubsztanciaként, évmilliókkal ezelőtt a MÉLY KÁOSZBA volt elhelyezve; ez egy egyenletes Szubsztancia volt, egyféle „Mag”, egy KOZMIKUS CSÍRA, amely tartalmazott mindent, amit ti most a környezetetekben láttok. Ez a szubsztancia tiszta, kifejezhetetlen, homogén volt... Ez a csíra, a fák csíráihoz hasonlóan, magában hordozta minden élet lehetőségét. A késő középkor nagy bölcsei az ilyen csírát pontosan az Iliaszter névvel illették.

Azt mondták a bölcsek, hogy az élet hajnalán a Teremtő Tűz megtermékenyítette a Föld bolygó Iliaszterét; ekkor ez a szűzies, tiszta, kifejezhetetlen HOMOGÉN SZUBSZTANCIA ellentétes, POZITÍV és NEGATÍV pólusokká kezdett elkülönülni. Aztán ez a szubsztancia a rémisztő örökkévalóságokon át egyre jobban elkülönült pozitív és negatív pólusokra, amíg végül felvette a sűrű, anyagi, fizikai alakját, amely most is jellemzi. Azonban most is őrzi a két pólusát (a pozitívat és a negatívat). A pozitív az, amelynek a neve SZELLEM, a negatív pedig az, amelynek a neve ANYAG.

A Jobboldaliak azért az élet, a szubsztancia, az anyag Pozitív Pólusához társultak, a Baloldaliak pedig az Anyagnak nevezett szubsztancia Negatív Pólusához.

Vajon a kettő közül melyiknek lehet igaza? A jobboldaliak azt mondják, hogy nekik, a baloldaliak pedig azt, hogy nekik. Akkor melyiknek? Valójában, tulajdonképpen az igazság a szintézisben van, mert az ellentétek csak a szintézisben békélnek meg. A filozófiában ez vitathatatlan; a logikában ez egzakt. Ezekben a pillanatokban egy teljes kulturális forradalom küszöbén állunk. A két irányzatnak össze kell olvadnia, egyesülnie kell. Semmit sem ér az élet egyetlen pólusával azonosulnunk. Az életnek két pólusa van: a pozitív és a negatív.

Ítélőképesség
Sürgős kiszabadulnunk az azonosulásból, és megtanulnunk a dolgokat a teljességükben látni, Anyagként és Szellemként.

Kezdjük az atommal. Az atomban létrejön a két pólus (a pozitív és a negatív) teljes találkozása. Az atomfizikusok alaposan vizsgálják az elektronokat, a protonokat stb., de a lelki megismerés kedvelői... az atom belsejében magukat az elektromos töltéseket vizsgálják, a „HACSIN”-okat, ez számotokra egy furcsa név.

Bizonyos, hogy az atom belsejében léteznek a hacsinok. És mik a hacsinok? A zsidók tisztán elmagyarázták: szabad szemmel, az öt érzéknek láthatatlan, de egy hatodik érzékkel észlelhető TŰZRÉSZECSKÉK.

Ezek a minden atomban benne rejlő TŰZLELKEK, avagy tűzrészecskék rögtön megérintik az egész atomi szerkezetet, az atomi szerkezetben találhatóak, ők azok az Intelligenciák, amelyek az atomot az atommag körüli pályán tartják, a molekula belsejében. Minden atomban megvan a Természetnek és a Világegyetemnek egy TUDATOS RÉSZECSKÉJE, egy tűzrészecske.

Mondhatjuk hogy a hacsin pozitív, ez a Tűzrészecske, amely a Tudatot alkotja az anyagban, mivel ilyeneket kutattak és már tudják, hogy az anyagban létezik Tudat. Az atomi szerkezet önmagában az anyagi rész. Ha a hacsin elhagyja az atomot, az atom halott marad, megsemmisül; és fordítva, az anyag nélkül nem létezne a hacsin, nem létezhetne. A hacsin tehát  az atom pozitív része, és az atomi szerkezet az atom negatív része; itt van a két pólus: a pozitív és a negatív.

Így hát, az anyag végső soron nem más, mint a fizikusok számára ismeretlen homogén szubsztancia. Egy Tudományos Spiritualitásra és egy Spirituális Tudományra kell térnünk; félre kell tennünk a fogalmi kettősséget. Az igazság nem oldódik meg az ellentétek harcával; csakis a szintézis segítségével tudjuk igazán megoldani az ellentétek problémáját.

Eljött az ideje megértenünk, hogy a Spiritualitás és a Materializmus közötti harc a tudatlanságon alapszik, mert a spiritualitás csak a („Föld”-nek nevezett) szubsztancia pozitív pólusa, és a materializmus a másik pólus, a negatív pólus. Az igazság nem a pozitív pólusban van, sem a negatívban, hanem a SZINTÉZISBEN.

Mi, gnosztikusok, a TRANSZCENDENTÁLIS MONIZMUS eszméjéért küzdünk; arra a következtetésre jutunk, hogy az Egyetemes Szubsztancia az, ami számít, és hogy ez a „földnek” vagy „anyagnak”, vagy bárminek nevezett Szubsztancia végső soron valami homogén, tiszta, spirituális, és rettentően isteni.

Nyilvánvaló tehát, hogyha az igazság nincs sem a Spiritualitásban, sem a Materializmusban, akkor hol kell keresnünk? A két pólus valamelyikében? Nem! A szintézishez kell fordulnunk, önmagunkban kell keresnünk az igazságot, itt és most.

Idáig tartott a Nt.M. Samael Aun Weor mély elmélkedése.

Kedves olvasó, vitathatatlan, hogyha nem teszünk erőfeszítést a fizikai világnak a tanulmányozására és megismerésére, amelyben élünk, akkor nagyon súlyos hibákat fogunk elkövetni, amelyek konfliktusokat és fájdalmat okoznak. Ugyanakkor sosem szabad megfeledkeznünk arról, hogyha nem teszünk erőfeszítést a saját lelki világunk tanulmányozására és megismerésére, akkor egy rémítő lelki magányba süllyedünk, amely kétségtelenül súlyos hibák elkövetésére vezet minket.

Bármely életszemlélet, amelyik csak egyetlen pólust vesz figyelembe, legyen az az Anyag vagy a Szellem, helyrehozhatatlanul eltávolít minket a saját valóságunktól, kárt okozva magunknak.

Apollóniosz - Anyag és szellem
Anyag és szellem